مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

قیمت قوطی صنعتی

 

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۸۸,۰۰۰
ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۸۷,۲۰۰
ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۸۷,۲۰۰
ثابت
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۸۹,۰۰۰
ثابت
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۸۹,۰۰۰
ثابت

قیمت پروفیل زد (z)

  

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۸۴,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۸۴,۵۰۰
نامشخص
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۸۴,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص