مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

پروفیل زد -Z

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۹۲,۵۰۰
نامشخص
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۹۲,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۹۵,۰۰۰
۱۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۹۲,۷۰۰
۱۰۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰