مشتریان گرامی خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

یک شنبه ۹۹/۰۲/۱۴ اردیبهشت ماه

 

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل – کارخانه قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص