مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

دوشنبه۹۹/۰۲/۱۵ اردیبهشت ماه

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۷۰۰
۴۵۰۰
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۵۰۰
۳۳۰۰
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۳۰۰
۳۳۰۰
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۸۰۰
۳۰۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۵,۰۰۰
۳۰۰۰

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۸۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۶۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۶۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۹ ۶ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۷۰۰
۴۵۰۰
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۳۰۰۰
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۲۰۰
۳۰۰۰
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۱۴,۷۰۰
۲۰۰۰
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۵,۵۰۰
۲۰۰۰
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۰,۲۰۰
۲۰۰۰
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۹۰,۲۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۸,۳۰۰
۲۰۰۰
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۸,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۸,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۲,۳۰۰
۲۰۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۱,۳۰۰
۲۰۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۹,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۹,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۹,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۴,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۴,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۶,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۶,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰

قیمت ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص