مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸

 

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۷۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۸۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۶۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۷۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۸۰۰

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۱۴۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۵ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۴۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۴۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۲,۸۰۰
ثابت
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۶۰۰

ورق سیاه اکسین

   
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۷,۰۰۰
۷۰۰۰
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۷,۰۰۰
۷۰۰۰
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۷,۰۰۰
۷۰۰۰
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۹,۰۰۰
۹۰۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۹۰۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۷,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۷,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۰۰۰
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۷۰۰۰
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۸,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۸,۰۰۰
۹۵۰۰

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
۳۵۰۰
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
۳۰۰۰
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
۳۰۰۰
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص