مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

سه شنبه ۶ اسفند ماه ۹۸

 

میلگرد آریان فولاد 

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ ۱۴ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۵ ۴۴ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص

میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

    
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۱,۴۰۰
ثابت
۲ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۲,۴۰۰
ثابت
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۱,۱۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۲,۱۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۸۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۹۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۸ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۹ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۱۳ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت
۱۴ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۷۰,۴۰۰
ثابت

میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۷,۸۰۰
ثابت
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۳ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۴ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۵.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۷ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۹ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۶۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار ۴۵ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ میانه – میانه ۷۱,۶۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ میانه – میانه ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۴ ۱۵ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ ۲۰ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۲۵ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳۰ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳۷ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ ۴۷ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ ۵۸ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۲ ۷۵ میانه – میانه ۶۹,۶۰۰
نامشخص

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ آجدار _ نیشابور – نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۵۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۲ نیشابور – نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۷۰,۲۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۷۰,۲۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۴ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۷۰,۲۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۷۰,۲۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۷۰,۲۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۷۱,۹۰۰
نامشخص

میلگرد کیان کاشان

   
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۲ کاشان – کیان کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۵۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۸ کاشان – کیان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ کاشان – کیان کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۵۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱.۵ کاشان – کیان کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۵۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ کاشان – کیان کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۵۰۰

میلگرد پرشین فولاد

  
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
ثابت

میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۷۰,۲۰۰
ثابت
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۷۱,۷۰۰
ثابت
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۷۰,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۷۰۰
ثابت
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۷ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۸ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۹ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۶.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۹,۲۰۰
ثابت

میلگرد گلستان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت – گلستان ۷۴,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۷۴,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت – گلستان ۷۳,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت – گلستان ۷۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت – گلستان ۷۳,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۷۳,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت – گلستان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت – گلستان ۷۳,۰۰۰
ثابت
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت – گلستان تماس بگیرید
نامشخص

میلگرد ذوب آهن

    
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۷۳,۹۰۰
۱۰۰
۳ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۲۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۹,۹۰۰
۶۰۰
۵ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۳۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۹,۹۰۰
۶۰۰
۷ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۹,۹۰۰
۶۰۰
۸ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار ۵۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۹,۹۰۰
۶۰۰
۹ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۹,۹۰۰
۱۶۰۰

میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۴۱ بستان آباد – آذر فولاد امین ۷۰,۷۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ ۷ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۷۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۷۰۰
نامشخص
۴ ۱۰ _ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ ۱۳.۹ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۶ ۱۶ ۱۸.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۷ ۱۸ ۲۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۸ ۲۰ ۲۸.۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۹ ۲۲ ۳۴.۲ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۵ ۴۴.۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۲ ۷۳.۱ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۹,۲۰۰
نامشخص

میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین ۷۰,۲۰۰
۴۰۰
۲ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین ۶۹,۷۰۰
۴۰۰
۴ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین ۶۹,۷۰۰
۴۰۰
۷ ۱۴ ۱۴.۱۲ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۸ ۱۶ ۱۸.۵۳ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۹ ۱۸ ۲۳.۴۶ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۱۰ ۲۰ ۲۸.۹۸ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۱۱ ۲۲ ۳۴.۹۶ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۱۲ ۲۵ ۴۵.۱۶ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۱۳ ۲۸ ۵۶.۶۶ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰
۱۴ ۳۲ ۷۴.۲۰ بناب – شاهین ۶۹,۲۰۰
۳۰۰

میلگرد کیان فولاد ابهر

   
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۷۱,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۷ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۹ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
ثابت

میلگرد هیربد زرندیه

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۷۴ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷.۳۹ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۶۵ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۴ ۱۴.۵۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۸.۹۶ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۲۳.۴ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۲۸.۹۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۳۵.۷۶ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ ۴۶.۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۵ ۴۶.۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۷.۹۶ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۲ ۷۵.۷۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص

میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷.۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۴ ۱۴.۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۸.۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۲۳.۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۲۹ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۳۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ ۴۵ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۸ ۵۷ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۳۲ ۷۴ دزفول – روهینا تماس بگیرید
نامشخص

میلگرد هشترود

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
۲۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
۲۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۲.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
۲۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
۲۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۳ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
۲۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۹ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ الی ۲۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵ الی ۳۵.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۸,۷۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص