مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۷,۱۵۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۶,۴۵۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۹.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۶۵۰
ثابت
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۷.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۱.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۷ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۱ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۲ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۴۵۰
ثابت
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۴۵۰
ثابت

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۷۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۷۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۰ شاخه آجدار ۶۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۶ شاخه آجدار ۹۵.۸۸ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۲۷ ۳۶ شاخه آجدار ۹۵.۸۸ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۴۰ شاخه آجدار ۱۱۸.۴۴ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت