پنجشنبه

قیمت انواع ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۶,۵۰۰
۳ ۳ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۰۰۰
۵ ۸ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۱,۳۰۰
۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۱,۶۰۰
۸ ۱۰ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۱۲ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۰ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۱ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۱,۰۰۰
۱۲ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۱,۳۰۰
۱۳ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۱,۵۰۰

قیمت ورق سیاه st52

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۷,۰۰۰
۲ ۲۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز ۴۳,۵۰۰
۴ ۲۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۵ ۳۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۶ ۱۵ شیت فابریک ۶*۲ فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۷ ۳۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۸ ۴۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۱,۳۰۰
۲ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۱,۵۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۳۰۰
۲ ۱۲ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۷۰۰
۳ ۱۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۷۰۰
۴ ۲۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۵۰۰
۵ ۲۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۶ ۳۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۷ ۳۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۸ ۴۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۹,۰۰۰

قیمت ورق سیاه کاویان

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شیت ۱٫۲۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۲ ۱۲ شیت ۱۰۰۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۳ ۱۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۴ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۰,۰۰۰
۵ ۲۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۶ ۲۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۷ ۲۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۸ ۳۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۳۹,۰۰۰
۹ ۵۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۲ ۰٫۷۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۰٫۸۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۴ ۱٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۶۰,۰۰۰

قیمت ورق رنگی

 

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ قرمز ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۱,۰۰۰
۲ آبی ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۱,۰۰۰
۳ سفید ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۱,۰۰۰
۴ نارنجی ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۱,۰۰۰

قیمت ورق گالوانیزه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۴۰ رول عرض۱ کاشان
۲ ۰٫۴۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان
۳ ۰٫۴۵ رول عرض۱ کاشان ۸۶,۴۰۰
۴ ۰٫۴۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۶,۴۰۰
۵ ۰٫۵۰ رول عرض۱ کاشان ۸۰,۶۰۰
۶ ۰٫۵۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۰,۶۰۰
۷ ۰٫۵۵ رول عرض۱ کاشان ۷۹,۱۰۰
۸ ۰٫۵۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۹,۱۰۰
۹ ۰٫۶۰ رول عرض۱ کاشان ۷۹,۱۰۰
۱۰ ۰٫۶۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۹,۱۰۰
۱۱ ۰٫۷۰ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۲ ۰٫۷۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۳ ۰٫۸۰ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۴ ۰٫۸۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۵ ۰٫۹۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۶ ۰٫۹۰ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۷ ۱ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۸ ۱ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۹ ۱٫۲۵ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰
۲۰ ۱٫۲۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۵,۰۰۰
۲۱ ۱٫۵ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰

قیمت ورق اسیدشویی

 

ردیف ضخامت حالت آنالیز ابعاد (mm) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول ST37 عرض ۱٫۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۶۰,۰۰۰
۲ ۲٫۵ رول STW22 عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۵۸,۰۰۰

چهارشنبه

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در تمامی کارخانه های تولید کننده میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۶,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۶,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۷۵۰
۲ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۲۵۰
۳ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۲۵۰
۴ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۲۵۰
۵ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۲۵۰
۶ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۲۵۰
۷ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۵۵۰
۸ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۳,۵۵۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۴,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۳,۵۰۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۴,۸۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۴,۸۰۰

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۳۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۲۸,۷۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۱,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۴,۰۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۳۳,۸۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۳۳,۸۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۳۳,۶۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۳۳,۶۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۳۳,۶۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۳۳,۲۵۰

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۹۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۴,۹۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۳,۰۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۱,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۱,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۱,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۱,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۱,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۱,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۳,۸۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۵,۰۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۴,۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۹۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۹۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷
۴ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵
۵ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۲,۱۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۱,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۱,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۱,۶۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۱,۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۱,۶۰۰

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۶,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۳۴,۵۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۲,۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۳,۷۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۱,۷۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۳۴,۳۰۰
۲ ۸ A3 سپهر ایرانیان
۳ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان ۳۳,۳۰۰
۴ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان
۵ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان ۳۳,۳۰۰
۶ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۳۳,۶۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۳۳,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۳۳,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۳۲,۸۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۴,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۲,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آریان فولاد ۳۲,۰۰۰
۲ ۱۲ A2 آریان فولاد ۳۲,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 آریان فولاد
۴ ۱۴ A3 آریان فولاد ۳۲,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 آریان فولاد ۳۲,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 آریان فولاد
۷ ۲۰ A3 آریان فولاد
۸ ۲۲ A3 آریان فولاد
۹ ۲۵ A3 آریان فولاد
۱۰ ۲۸ A3 آریان فولاد

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۳۴,۰۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد ۳۳,۵۰۰
۴ ۱۶ A3 بافق یزد ۳۳,۵۰۰
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۳۳,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۳۳,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۳۳,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۳۳,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۳۳,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد ۳۳,۰۰۰

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایوان غرب ۳۳,۷۰۰
۲ ۱۴ A3 ایوان غرب ۳۳,۲۰۰
۳ ۲۰ A3 ایوان غرب ۳۳,۲۰۰
۴ ۱۶ A3 ایوان غرب ۳۳,۲۰۰
۵ ۱۸ A3 ایوان غرب ۳۳,۲۰۰

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۴۱,۸۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز ۴۱,۸۰۰
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۴۱,۸۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴,۵۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۳۲,۰۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 میانه
۲ ۱۲ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۳ ۱۴ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۴ ۱۶ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۵ ۱۸ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۶ ۲۰ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۷ ۲۲ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۸ ۲۵ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۹ ۲۸ A3 میانه ۳۸,۷۰۰
۱۰ ۳۲ A3 میانه ۳۸,۷۰۰

قیمت میلگرد خرمدشت

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۳۲,۰۰۰
۲ ۱۲ A2 خرمدشت ۳۲,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 خرمدشت ۳۲,۵۰۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۳۴,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۳۴,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۳۳,۵۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۳۳,۸۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۳۳,۰۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۳۳,۰۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ ۳۳,۳۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۳۳,۳۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۳,۲۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۳,۲۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۳,۲۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۳,۲۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰ ۴۵,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰ ۴۵,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰ ۴۵,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ ۴۵,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۴ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۵ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۶ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۷ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۸ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰
۱۹ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۴۷,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۴۶,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 هیربد زرندیه ۳۵,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 هیربد زرندیه ۳۵,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۵۰۰
۷ ۲۰ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۵۰۰
۸ ۲۲ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۵۰۰
۹ ۲۵ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۵۰۰
۱۰ ۲۸ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۸۰۰
۱۱ ۳۲ A3 هیربد زرندیه ۳۳,۸۰۰
۱۲ ۲۵ A4 هیربد زرندیه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۷,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۷,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۵,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۶,۸۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۵,۸۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۶,۸۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۵,۸۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۵,۸۰۰

قیمت میلگرد ارزان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۳,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم

سه شنبه

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی ستونی

 

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۵۸,۰۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۵۸,۰۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۵۸,۰۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۵۸,۰۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۵۸,۰۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۵۸,۰۰۰

قیمت پروفیل گالوانیزه

 

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۴,۲۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۳,۴۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۳,۲۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۵۹,۷۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۳ ۱۰۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۴ ۸۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۵ ۱۰۰*۵۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۶ ۱۰۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۵۹,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۵۹,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۵۹,۰۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۷,۰۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۶۵,۵۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۷,۰۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۶۵,۵۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۷,۰۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۶۵,۵۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۷,۰۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۶۵,۵۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۶۵,۵۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۶۵,۵۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۶۵,۵۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۷,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۷,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۵,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۵,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۵,۲۰۰

قیمت انواع لوله

قیمت لوازم داربست

 

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۱۳۵,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۹۰,۰۰۰
۳ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۱۰۰,۰۰۰
۴ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۶,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۸,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۱۲۵,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۶۵,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۳۵,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۹۰,۰۰۰

قیمت لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۳,۰۰۰
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۸,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۷,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۳۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۶۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۳,۸۵۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۳,۸۵۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۳,۶۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۳,۶۵۰
۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۳,۶۵۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

 

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱,۷۵۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۳,۳۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۴,۳۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

 

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۳/۷۳ ۹ تهران ۲۱/۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۲۶/۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۳۳/۴ ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۴۲/۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۴۸/۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۶۰/۳ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۷۳ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۸۸/۹ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷۰ ۱۶۹ ۸ ۵۹,۹۵۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۲۰ ۱۲۷ ۱۰٫۵ ۵۹,۹۵۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۰۰ ۶۱ ۱۵٫۵ ۵۹,۴۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۶۱ ۲۱ ۵۹,۴۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۴۰۰ ۶۱ ۲۵ ۵۹,۴۰۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۳۷ ۳۳ ۵۹,۴۰۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

 

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۶۹ ۶۱,۹۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۲۷ ۶۱,۹۰۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۵۰ ۶۱ ۶۱,۶۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۶۱ ۶۱,۶۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۵۵۰ ۶۱ ۶۱,۶۰۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۳۷ ۶۱,۶۰۰

قیمت لوله مبلی

 

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۹۰,۰۰۰
۲ ۱۳ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۸۵,۷۰۰
۳ ۱۶ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۸۵,۲۰۰
۴ ۱۸ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰
۵ ۲۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۸۵,۰۰۰

چهارشنبه

اخبار فلزات: قیمت ورق‌های گالوانیزه فولادی در اوایل سال ۲۰۱۷، در مسیر رشد بود، اما این رشد مدت زیادی تداوم نداشت و قیمت‌ها کاهش یافتند. البته این روند نزولی نیز مستمر نبود و در ادامه نوسانات متعددی به‌وجود آمد. حال در آستانه سال جدید میلادی، پیش‌بینی بازار این محصولات پر رونق به‌نظر می‌رسد.

رکود حاکم بر صنعت خودرو، از رونق ورق گالوانیزه کاست

به گزارش اخبار فلزات، نیروهای محرک برای قیمت ورق‌های فولادی گالوانیزه عبارتند از: ظرفیت تولید چین، واردات ایالات متحده، میزان تولید در ایالات متحده، قیمت نفت و شاخص ارزش دلار.

صنعت خودرو را باید یکی از مصرف‌کنندگان اصلی برای ورق‌های گالوانیزه دانست. این صنعت در ایالات متحده از آغاز سال جاری در روندی نزولی قرار گرفت و این افت تقاضای خرید، برخلاف انتظارات حاکم پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بود؛ چرا که گمان می‌رفت با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا و با توجه به شعارهای وی، صنعت خودرو در این کشور بهبود یابد اما این انتظارها آن طور که باید محقق نشدند. بنا به آمار رسمی منتشر شده، سرعت تقاضا برای خرید وسایل نقلیه سبک در ماه ژوئن حدود ۱۶٫۸ میلیون دستگاه کاهش یافت. این درحالی است که میزان درخواست در زمان مشابه سال ۲۰۱۶، حدود ۱۷٫۸ میلیون دستگاه بود.

چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولادهای مقاوم به خوردگی در سرتاسر دنیا است. اما تولیدات این کشور از سوی بسیاری از دیگر کشورها مشمول تعرفه می‌شود. این دست اقدامات ضد دامپینگ با هدف حمایت از صنعت فولاد در کشورهای واردکننده انجام می‌گیرد. برهمین اساس ، چین برای فرار از این تعرفه‌ها، سهمی از فولاد خود را برای انجام عملیات تکمیلی و تولید ورق‌های گالوانیزه مقاوم به خوردگی به ویتنام صادر می‌کند. در همین راستا، ایالات متحده نیز پرونده تازه‌ای را علیه این کشور تحت عنوان دامپینگ در اکتبر سال جاری مطرح کرد که رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد. در همین حین نیز، اتحادیه اروپا، تعرفه ۲۸٫۵ درصدی را بر روی محصولات فولادی مقاوم به خوردگی تولید شده در چین اعمال کرد؛ چرا که واردات این نوع فولاد به اتحادیه اروپا در سال جاری با رشد همراه بود.

در حال حاضر مباحثی چون میزان رشد در صنعت فولاد، زیر ذره‌بین تحلیلگران قرار دارد و بررسی فعالان بازار حکایت از آن دارد که بازار فولاد در اروپا و در طولانی مدت با رکود مواجه خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار فولاد در اروپا در سال جاری با رشد همراه بوده است. این رشد برای سال آینده نیز تداوم دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که از میزان رشد یاد شده، کاسته می‌شود. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که صنعت فولاد در سال جاری با رشد ۲٫۴ درصدی همراه است؛ درحالی که این رشد در سال ۲۰۱۸ به یک درصد کاهش می‌یابد.

نمودار ۱ میزان حداقل، حداکثر و میانگین قیمت ورق‌های گالوانیزه فولادی را در سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار پیداست، حداقل قیمت در سال آتی حدود ۶۸۵ دلار، حداکثر قیمت نیز ۸۸۵ دلار و قیمت متوسط برای این محصول ۸۲۰ دلار به‌ازای هر تن ذکر شده است.

چهارشنبه

قیمت قوطی و پروفیل

 • قوطی

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ کارخانه اصفهان ۳۰,۱۰۰
  ۲ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ کارخانه اصفهان ۳۰,۹۰۰
  ۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۴ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۵ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۷ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۸ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۱۰ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۱ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۲ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۱۳ ۸۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۴ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۴ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۵ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۶ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۸ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۹ ۱۰۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۹ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۲۰ ۱۰۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ کارخانه اصفهان ۲۸,۵۰۰
  ۲۱ ۱۰۰*۵۰ ۳ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۲۸,۵۰۰
  ۲۲ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ کارخانه اصفهان ۲۸,۱۰۰
  ۲۳ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۲۴ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۲۷,۱۰۰
  ۲۵ ۱۴۰*۱۴۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۶۰ کارخانه اصفهان ۲۷,۱۰۰

  قوطی صنعتی با ورق روغنی

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۶۰۰
  ۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰

  پروفیل درب و پنجره

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۲ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۳ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۴ چهارچوب فلزی ساده ۸۶ ۱ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۵ چهارچوب فلزی فرانسوی ۸۶ ۱۱ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۶ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۳۰,۴۰۰

  پروفیل Z (زد)

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۲۸,۱۰۰
  ۲ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۲۷,۷۰۰
  ۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۲۸,۴۰۰
  ۴ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۵ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۶ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۲۸,۴۰۰

چهارشنبه

قیمت انواع لوله

 • لوله داربستی

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۱٫۸ ۶ ۱۲٫۵ ۳۰,۸۰۰
  ۲ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ ۲۹,۶۰۰
  ۳ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ ۲۷,۹۰۰
  ۴ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ ۲۷,۶۰۰

  لوله صنعتی

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰/۵ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ ۳۰,۵۳۰
  ۲ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ ۳۰,۳۳۰
  ۳ ۰/۷۵ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ ۳۰,۵۳۰
  ۴ ۱/۲۵ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ ۳۰,۳۳۰
  ۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ ۳۰,۳۳۰
 • لوله مانیسمان چین رده ۴۰

  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰/۵ ۶ ۲۱/۳ ۲/۷۷ ۷/۵ ۳۱۰,۰۰۰
  ۲ ۰/۷۵ ۶ ۲۶/۷ ۲/۸۷ ۱۰ ۳۸۲,۰۰۰
  ۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۳/۳۸ ۱۴ ۵۷۰,۰۰۰
  ۴ ۱/۲۵ ۶ ۴۲/۲ ۳/۵۶ ۱۸ ۸۱۴,۰۰۰
  ۵ ۱/۵ ۶ ۴۸/۳ ۳/۶۸ ۲۲ ۹۰۰,۰۰۰
  ۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۳/۹۱ ۳۱ ۱,۲۵۵,۰۰۰
  ۷ ۲/۵ ۶ ۷۳ ۵/۱۶ ۴۷ ۲,۱۰۷,۰۰۰
  ۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۵/۴۹ ۶۴ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  ۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۶/۰۲ ۹۳ ۳,۷۹۴,۰۰۰
  ۱۰ ۵ ۶ ۱۴۱/۳ ۶/۵۵ ۱۲۳ ۴,۸۴۲,۰۰۰
  ۱۱ ۶ ۶ ۱۶۸/۳ ۷/۱۱ ۱۶۲ ۶,۱۸۷,۰۰
 • لوله مانیسمان چین رده ۸۰

  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۰/۵ ۶ ۲۱/۳ ۳/۷۳ ۹ تهران ۳۶۵,۰۰۰
  ۲ ۰/۷۵ ۶ ۲۶/۷ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۴۹۰,۰۰۰
  ۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۷,۳۲۰,۰۰۰
  ۴ ۱/۲۵ ۶ ۴۲/۲ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۹۴۲,۰۰۰
  ۵ ۱/۵ ۶ ۴۸/۳ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۱,۱۸۹,۰۰۰
  ۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۱,۶۷۱,۰۰۰
  ۷ ۲/۵ ۶ ۷۳ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۲,۴۷۱,۰۰۰
  ۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۳,۳۸۴,۰۰۰
  ۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۴,۷۴۰,۰۰۰
  ۱۰ ۵ ۶ ۱۴۱/۳ ۹/۵۳ ۱۸۰ تهران ۶,۷۸۲,۰۰۰
  ۱۱ ۶ ۶ ۱۶۸/۳ ۱۰/۹۷ ۲۵۰ تهران ۹,۱۸۳,۰۰
 • لوله گازی روکار (سبک)

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز لوله (inch) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰٫۵ ۶ ۱۶۹ ۱۲۷۰ ۳۰,۹۶
 • لوله گازی توکار (API)

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز لوله (inch) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰٫۵ ۶ ۱۶۹ ۱۳۵۰ ۳۱,۶۱
 • لوله مبلی

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ ۰٫۷ ۶ ۳۷,۸۰۰
  ۲ ۱۳ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۶۰۰
  ۳ ۱۶ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۱۰۰
  ۴ ۱۸ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۱۰۰
  ۵ ۲۰ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۱۰

چهارشنبه

      خرپا

 

آخرین بروزرسانی : ۲۰-۰۴-۱۳۹۶

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۱۹,۹۰۰
۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۱۹,۹۰۰
۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۱,۵۰۰
۴ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۱۸,۹۰۰
۵ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۲۱,۳۰۰

سه شنبه

قیمت نبشی در بنگاه اصفهان:

ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۴ ۴
۲ ۵ ۴ ۱۹۹۰۰
۳ ۶ ۴ ۲۰۱۰۰
۴ ۶ ۶ ۱۹۹۰۰
۵ ۷ ۴ ۲۰۷۰۰
۶ ۷ ۵ ۲۰۷۰۰
۷ ۷ ۶
۸ ۷ ۶
۹ ۸ ۶
۱۰ ۸ ۷ ۲۰۱۰۰
۱۱ ۸ ۷
۱۲ ۸ ۸
۱۳ ۸ ۸
۱۴ ۱۰ ۱۰ ۲۰۱۰۰
۱۵ ۱۰ ۱۰
قیمت ناودانی در بنگاه اصفهان:
ردیف سایز ناودانی (mm) واحد قیمت قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۸ کیلو ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۲ ۱۰ کیلو ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۳ ۱۲ کیلو ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۴ ۱۴ کیلو ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۵ ۱۶ کیلو ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

پنج شنبه

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، دیروز قیمت هر شاخه تیرآهن نسبت به چهارشنبه هفته گذشته با کاهش روبه‌رو بود.
بر اساس این گزارش، روز گذشته هر شاخه تیرآهن ۱۴ با کاهش قیمت ۱۵هزار ریالی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته به قیمت یک میلیون و ۱۷۵هزار ریال در بازار عرضه شد.
در مدت یاد شده، همچنین هر شاخه تیرآهن ۱۶و۱۸ نیز با کاهش ۱۵و ۲۰هزار ریالی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته به ترتیب به قیمت یک میلیون و ۴۷۵هزار ریال و یک‌میلیون و ۹۷۰هزار ریال رسید.
این گزارش می‌افزاید: دیروز گروه تیرآهن درشت نیز کاهش قیمت را در بازار تجربه کرد به گونه‌ای که هر شاخه تیرآهن ۲۰، ۲۲، ۲۴ به قیمت ۲میلیون و ۶۴۰هزار ریال، ۲میلیون و ۸۴۰هزار ریال و ۳میلیون و ۷۲۰هزار ریال در بازار غیررسمی عرضه شد.
در مدت یاد شده هر شاخه تیرآهن ۲۷ با کاهش قیمت ۵۰هزار ریالی نسبت به چهارشنبه هفته گذشته به قیمت ۴میلیون و ۸۰۰هزار ریال رسید. این گزارش حاکی است: دیروز قیمت هر کیلو میلگرد در بازار غیررسمی نیز با نوسان زیادی روبه‌رو نبود به گونه‌ای که میلگرد ۸آجدار کلاف نوردی با افزایش قیمت هر کیلو ۵۰ریالی به قیمت ۶هزار و ۶۵۰ریال رسید. در این میان دیروز قیمت هر کیلو میلگرد ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۵آجدار میانه نسبت به چهارشنبه هفته گذشته بدون تغییر به همان قیمت ۶هزار و ۶۰۰ریال عرضه شد.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی فعالان بازار آهن، بازار آهن آلات طی هفته آینده با رکود مواجه خواهد شد.
به اعتقاد این فعالان، به تجربه ثابت شده است که طی هفته‌هایی که از تعطیلی برخورداند، بازار آهن با رکود روبه‌رو می‌شود.
همچنین بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته از سوی فعالان بازار، طی هفته جاری قیمت آهن با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

تازه ترین پیش بینی در مورد بازار آهن در روزهای آینده

یکشنبه

سیم مفتولی سیاه

ضخامت حالت تحویل قیمت
۲٫۵ و ۱٫۵ فابریک کلاف (۱۵kg) اصفهان ۱۹۸۰۰
۲٫۵ و ۱٫۵ فابریک کلاف (۱۵kg) تهران – شیراز ۱۹۸۰۰
۲٫۵ و ۱٫۵ فابریک کلاف (۱۵kg) اصفهان ۲۰۵۰۰
۲٫۵ و ۱٫۵ فابریک کلاف (۱۵kg) تهران – شیراز ۲۰۰۰۰

.

حرارتی

ضخامت حالت تحویل قیمت
۴٫۸ کششی کلاف اصفهان ۱۸۲۰۰
۵٫۵ فابریک کلاف اصفهان ۱۷۱۰۰
۶٫۵ فابریک کلاف اصفهان ۱۷۱۰۰

 

خاموت فابریک

خاموت حالت تحویل قیمت
خاموت ۸ فابریک شیراز ۱۸۹۰۰
خاموت ۱۰ فابریک شیراز ۱۸۰۰۰