دوشنبه۹۹/۰۲/۱۵ اردیبهشت ماه

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۷۰۰
۴۵۰۰
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۵۰۰
۳۳۰۰
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۳۰۰
۳۳۰۰
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۸۰۰
۳۰۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۵,۰۰۰
۳۰۰۰

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۸۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۶۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۶۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۵۰۰
۴۵۰۰
۹ ۶ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۷۰۰
۴۵۰۰
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۳۰۰۰
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۲۰۰
۳۰۰۰
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۲,۲۰۰
۴۰۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۱۴,۷۰۰
۲۰۰۰
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۵,۵۰۰
۲۰۰۰
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۰,۲۰۰
۲۰۰۰
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۹۰,۲۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۸,۳۰۰
۲۰۰۰
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۸,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۸,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۲,۳۰۰
۲۰۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۱,۳۰۰
۲۰۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۹,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۹,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۹,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۴,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۴,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۶,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۶,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۳,۳۰۰
۲۰۰۰

قیمت ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۴۳,۰۰۰
۲۰۰۰

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

    

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۱,۵۰۰
۲۰۰۰

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۸۷,۰۰۰
ثابت
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۲۵ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۶۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۹ ۶ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۶*۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۲۰۰
۱۰۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۱۲,۷۰۰
ثابت
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۹۹,۵۰۰
ثابت
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰۳,۵۰۰
ثابت
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۹۹,۵۰۰
ثابت
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه کاویان

 
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۸۸,۲۰۰
ثابت
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۸۸,۲۰۰
ثابت
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۶,۳۰۰
ثابت
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۶,۳۰۰
ثابت
۱۰ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۹۶,۳۰۰
ثابت
۱۱ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۴۱,۰۰۰
ثابت
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۴۱,۰۰۰
ثابت

قیمت ورق آجدار پرسی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۱۱۳,۰۰۰
ثابت
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۱۱۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۱۱۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید
نامشخص

قیمت عرشه فولادی

ردیف عرض(mm) ضخامت (mm) کارخانه محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۱۵ ۰.۸۰ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۹۱۵ ۰.۹۰ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۹۱۵ ۱ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۹۱۵ ۱.۲۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق سیاه (st52)

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

قیمت ورق گالوانیزه

    

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۰,۳۰۰
۵۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۹,۳۰۰
۵۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۷,۳۰۰
۵۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۵۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۷,۳۰۰
۵۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۷,۳۰۰
۵۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۰,۰۰۰
۵۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۰,۰۰۰
۵۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۲,۳۰۰
۵۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۲,۳۰۰
۵۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۴,۰۰۰
۵۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۱,۳۰۰
۵۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۱,۳۰۰
۵۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۱,۳۰۰
۵۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۱,۳۰۰
۵۰۰

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۲,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸

 

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۷۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۸۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۶۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۷۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۸۰۰

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۱۴۲,۰۰۰
۵۰۰۰
۵ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۴۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۴۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۷,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۲,۸۰۰
ثابت
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۵۰۰
۴۵۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۷,۸۰۰
۴۶۰۰

ورق سیاه اکسین

   
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۷,۰۰۰
۷۰۰۰
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۷,۰۰۰
۷۰۰۰
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۷,۰۰۰
۷۰۰۰
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
۶۰۰۰
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۹,۰۰۰
۹۰۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۹,۰۰۰
۹۰۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۷,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۷,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۷,۰۰۰
۸۵۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۰۰۰
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۷۰۰۰
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۶,۰۰۰
۸۰۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۸,۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۶,۰۰۰
۷۵۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۸,۰۰۰
۹۵۰۰

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۵۲,۰۰۰
۴۰۰۰

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
۳۵۰۰
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
۳۰۰۰
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۴۱,۰۰۰
۳۰۰۰
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۴۰,۰۰۰
نامشخص
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۱۴۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

 

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۱۲۰۰
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۰,۸۰۰
۱۲۰۰
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۱۲۰۰
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۰,۸۰۰
۱۲۰۰
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۲,۸۰۰
۳۲۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
۳۲۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
۳۴۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۲۰۰
۳۴۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۲,۸۰۰
۳۲۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
۳۲۰۰

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۵ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۴۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۰,۸۰۰
۱۲۰۰
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۱۲۰۰
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۲,۸۰۰
۳۲۰۰
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
۳۲۰۰
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۰۰۰
۳۴۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۱۰۳,۲۰۰
۳۴۰۰

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۱۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۴,۰۰۰
ثابت
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۴,۰۰۰
ثابت
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۰,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۸,۵۰۰
۳۰۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۵۰۰
۳۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۸,۵۰۰
۳۰۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۵۰۰
۳۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۰۰۰
۲۵۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۸,۰۰۰
۲۵۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۹,۰۰۰
۶۰۰۰
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۹,۰۰۰
۳۵۰۰
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۸,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۰۰۰
۵۰۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۸,۵۰۰
۳۰۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۸,۵۰۰
۲۰۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۸,۵۰۰
۲۰۰۰

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۴۸,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۴۸,۰۰۰
ثابت
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۴۸,۰۰۰
ثابت
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۴۸,۰۰۰
ثابت

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۳۸,۰۰۰
۵۰۰۰
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۳۸,۰۰۰
۵۰۰۰
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۱۳۸,۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸

 

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۴,۲۰۰
ثابت
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۹۰۰
ثابت
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۷۰۰
ثابت
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۷۰۰
ثابت
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۹۰۰
ثابت
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۶۰۰
ثابت
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۸۰۰
ثابت
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۶۰۰
ثابت
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۸۰۰
ثابت

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۲۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۳۲,۰۰۰
۴۰۰۰
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۲۸,۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۱۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه (st52)

   
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۷,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۷,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۷,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۹۷,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۵۰۰
ثابت
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۷۰۰
ثابت
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۴,۲۰۰
ثابت

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۵,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۹۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۹۹,۰۰۰
ثابت
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۹۹,۰۰۰
ثابت
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۹۹,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۹۷,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۹۹,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۹۹,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۵,۰۰۰
ثابت
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۴,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۴,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۳,۰۰۰
ثابت

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۴۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۴۳,۰۰۰
ثابت
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۴۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۴۳,۰۰۰
ثابت

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۱۲۷,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸

 

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۸۸,۵۰۰
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۷۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۳۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۵۰۰
۲۰۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۳۰۰
۳۰۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۵۰۰
۳۰۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۳۰۰
۲۵۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۴,۵۰۰
۲۵۰۰

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

    
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۱۱۸,۰۰۰
ثابت
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۲۳,۰۰۰
ثابت
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۱۳,۰۰۰
ثابت
۷ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۲۸,۰۰۰
ثابت
۸ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۲۸,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه (st52)

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۲۰۰
۲۰۰۰
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۲۰۰
۲۰۰۰
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۹۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۹۳,۲۰۰
۲۰۰۰

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۵,۰۰۰
۹۵۰۰
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۵,۰۰۰
۹۵۰۰
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰۵,۰۰۰
۹۵۰۰
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۹۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۹۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۹۷,۰۰۰
۴۰۰۰
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

    
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۸,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۸,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۱۶,۵۰۰
۱۵۰۰

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۴۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۴۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۴۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۴۳,۰۰۰
۱۰۰۰

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۱۲۵,۰۰۰
۸۰۰۰
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

یکشنبه ۶ بهمن ماه

ورق سیاه فولاد مبارکه 

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۷۲,۵۰۰
ثابت
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۷۵,۵۰۰
ثابت
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۷,۰۰۰
ثابت
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۸,۰۰۰
ثابت
۷ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۰۸,۰۰۰
ثابت
۸ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۲۴,۰۰۰
ثابت
۹ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۰۲,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه (st52)

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۸۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۲۰۰
ثابت
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
ثابت
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
ثابت

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۹,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۹,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۹,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۸,۰۰۰
ثابت
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۸,۰۰۰
ثابت
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۷۶,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۷۷,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۰۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۰۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۹,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۶,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۶,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۵,۵۰۰
۱۰۰۰

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۳۱,۰۰۰
ثابت

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۱۰۱,۰۰۰
۱۱۰۰
۱۰ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۵ بهمن ماه

 

ورق سیاه فولاد مبارکه 

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۷۲,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان ۷۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک ۱۰۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۷ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۰۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۸ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۱۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰
۹ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۲.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۰۲,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه (st52)

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۸۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۰۰۰
۴۰۰۰
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۲۰۰
۴۰۰۰
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۹,۵۰۰
۴۰۰۰
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۹,۷۰۰
۴۰۰۰

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۹,۰۰۰
۲۰۰۰
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۸,۰۰۰
۲۰۰۰
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۷۶,۰۰۰
۲۰۰۰
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۷۷,۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۰۶,۰۰۰
ثابت
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۰۶,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۹,۷۰۰
ثابت
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۹,۷۰۰
ثابت
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۰۱,۰۰۰
ثابت
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۹,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۸,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۵,۵۰۰
ثابت
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۶,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۳,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۵,۰۰۰
۵۰۰
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۴,۵۰۰
۵۰۰
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۴,۵۰۰
ثابت
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۴,۵۰۰
ثابت

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۳۱,۰۰۰
ثابت

یکشنبه ۲۹ دیماه

ورق سیاه فولاد مبارکه

شنبه ۲۸ دیماه

ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار/اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۷ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ انبار اصفهان فابریک ۱۰۲,۰۰۰
نامشخص
۸ ۸ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۲*۱ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۱.۲۵*۶ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۵ فولاد مبارکه اصفهان آجدار ۶*۱.۵ انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید
نامشخص
ورق سیاه فولاد مبارکه
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۷,۰۰۰
نامشخص
۸ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۹ ۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۸,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۶ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۴,۷۰۰
نامشخص
۱۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۱,۲۰۰
نامشخص
۱۳ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۴ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۵۰۰
نامشخص
۱۵ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۱,۷۰۰
نامشخص
۱۶ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۵۰۰
نامشخص
۱۷ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۷۰۰
نامشخص
۱۸ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۵۰۰
نامشخص
۱۹ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۷۰۰
نامشخص

ورق سیاه (st52)

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۵,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۵,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۵,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۵ انبار اهواز ۷۶,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۳۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۵ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۴۰ اکسین شیت فابریک ۶*۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۶ فولاد سبا شیت عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۳ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲ فولاد سبا رول ۱ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲.۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۲۵ بنگاه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۴ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۸۰,۰۰۰
نامشخص
۹ ۵ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۸,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۸ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۱ ۸ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۱,۲۰۰
نامشخص
۱۲ ۱۰ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۵۰۰
نامشخص
۱۳ ۱۰ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۱,۷۰۰
نامشخص
۱۴ ۱۲ فولاد سبا رول عرض ۱.۵ بنگاه اصفهان ۷۱,۵۰۰
نامشخص
۱۵ ۱۲ فولاد سبا شیت ۱.۵*۶ بنگاه اصفهان ۷۱,۷۰۰
نامشخص

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۵,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۴,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۴,۰۰۰
نامشخص
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۳,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۳,۰۰۰
نامشخص
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۷۳,۰۰۰
نامشخص
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۷۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۷۲,۸۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز تماس بگیرید
نامشخص

ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۱۰۴,۵۰۰
نامشخص
۲ ۰.۴۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۱۰۴,۵۰۰
نامشخص
۳ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۹,۲۰۰
نامشخص
۴ ۰.۴۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۹,۲۰۰
نامشخص
۵ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۹,۰۰۰
نامشخص
۶ ۰.۵۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۹,۰۰۰
نامشخص
۷ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۰.۵۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۰.۶۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۷,۰۰۰
نامشخص
۱۱ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۰.۷۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۴,۵۰۰
نامشخص
۱۳ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۴ ۰.۸۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۱۵ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۱۶ ۰.۹۰ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۱۷ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۱,۰۰۰
نامشخص
۱۸ ۱ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۱۹ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۲۰ ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۲,۵۰۰
نامشخص
۲۱ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۴,۵۰۰
نامشخص
۲۲ ۱.۵ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۴,۰۰۰
نامشخص
۲۳ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱ ۹۴,۵۰۰
نامشخص
۲۴ ۲ تاراز شهرکرد رول عرض ۱.۲۵ ۹۵,۵۰۰
نامشخص

ورق رنگی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ بنفش تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
۳ ۰/۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ سفید ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
۴ ۰/۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص
۵ ۰/۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۱۳۰,۰۰۰
نامشخص

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱/۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۹۱,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۹۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۶ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۹۳,۵۰۰
نامشخص
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۹۳,۵۰۰
نامشخص
۹ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

ورق اسید شویی

ردیف آنالیز ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ stw۲۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۸۲,۵۰۰
نامشخص
۲ st۳۷ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۳ stw۲۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۸۲,۵۰۰
نامشخص