سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶ اردیبهشت ماه

 

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۵۰۰
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۵۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۱,۰۰۰
۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۵۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۹,۸۰۰
۵۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۱,۸۰۰
۵۰۰

قیمت ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰

شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

 قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۶۹,۸۰۰
۵۰۰
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۶۹,۸۰۰
۵۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۶۹,۸۰۰
۵۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۹,۳۰۰
۵۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۱,۳۰۰
۵۰۰

قیمت ناودانی

    
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۵۰۰

پنجشنبه ۱ اسفند ماه ۹۸

 

نبشی 

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
نامشخص
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
نامشخص
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۱,۰۰۰
نامشخص
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
نامشخص
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۹,۸۰۰
نامشخص
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۱,۸۰۰
نامشخص

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
نامشخص
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
نامشخص
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
نامشخص

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

 

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
۱۵۰۰
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۶۸,۸۰۰
۱۵۰۰
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
۱۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۶۸,۸۰۰
۱۵۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۶۹,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۶۸,۸۰۰
۱۵۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۸,۳۰۰
۱۵۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۱۵۰۰

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
۱۵۰۰
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۹,۰۰۰
۱۵۰۰

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۸

 

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۳ ۴ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۷ ۵ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۸ ۵ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۹ ۶ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۱۵ ۷ ۷ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۱۷ ۸ ۷ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۱۸ ۸ ۸ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲ ۸ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۳ ۱۰ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۵ ۱۲ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۷ ۱۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۸ ۱۴ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۹ ۱۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

پنجشنبه ۲۴ بهمن ۹۸

 

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۳ ۴ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۷ ۵ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۸ ۵ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۹ ۶ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۱۵ ۷ ۷ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۱۷ ۸ ۷ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۱۸ ۸ ۸ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۲ ۸ ۱۲ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۰ ۶ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۶ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۶ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۴ ۱۲ شیراز کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۹ ۱۶ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲ ۵ ۶ شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

یکشنبه ۶ بهمن ماه

 

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۸,۲۰۰
ثابت
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۷,۷۰۰
ثابت
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۸,۷۰۰
ثابت

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت

دوشنبه ۵ بهمن ماه

 

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۸,۲۰۰
ثابت
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۷,۷۰۰
ثابت
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۸,۷۰۰
ثابت

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت

سه شنبه ۱ بهمن ماه

 

نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۸,۲۰۰
ثابت
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۷,۷۰۰
ثابت
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۸,۷۰۰
ثابت

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت

دوشنبه ۳۰ دیماه

نبشی 

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم ۵۷,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۸,۲۰۰
ثابت
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۵۷,۷۰۰
ثابت
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۵۷,۲۰۰
ثابت
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۸,۷۰۰
ثابت

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم ۵۶,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت