دوشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

 

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۸۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۸۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

یکشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۸۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۸۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

شنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۸۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۸۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

چهارشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

 

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۷۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۷۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۷۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۲۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۲۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۷۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۲۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۲۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۷۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۲۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۲۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۲۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۷۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۲۰۰

قیمت ناودانی

 

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۸,۸۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۸,۸۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۸,۸۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۸,۸۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۸,۸۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۸,۸۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۳۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۳۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

سه شنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۵۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۵۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۵۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۵۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰

قیمت ناودانی

 

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۸,۶۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۸,۶۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۸,۶۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۸,۶۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۸,۶۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۸,۶۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۱۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۱۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

دوشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۰۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۸۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۸۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۸۰۰
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۸,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۸,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۸,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۸,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۸,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۸,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۸,۸۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

یکشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۴۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۳۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۳۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۶۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۲۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۳۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۳۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۴۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۳۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۳۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۳۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

شنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۳۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۰۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۳۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۱۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۳۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۹۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۱۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۹۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۸۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۶۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۷۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۶۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۲,۱۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۲,۱۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۲,۱۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۲,۱۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۲,۱۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۲,۱۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۲,۱۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۲,۱۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

پنجشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۳۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۰۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۳۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۱۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۳۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۹۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۱۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۹۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۸۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۶۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۷۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۶۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۲,۱۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۲,۱۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۲,۱۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۲,۱۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۲,۱۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۲,۱۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۲,۱۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۲,۱۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

سه شنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۵,۳۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۵,۳۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۹۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۹۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۱۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۱۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۹۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۹۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۹۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۱۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۲,۹۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۴,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۴,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۴,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۴,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۴,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۴,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۴,۳۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۴,۳۰۰
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۴,۳۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۴,۳۰۰