دوشنبه

نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۲۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰

 

 

 

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰

 

 

 

سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰

شنبه

نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۲۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰

 

 

 

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰

 

 

سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰

ّپنجشنبه

نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

 

 

 

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰

 

 

 

سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۵۰۰

چهارشنبه

نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

 

 

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۶۰۰

 

 

سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۵۰۰

دوشنبه

نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۱۰۰
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۱۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید

 

 

ناودانی

 

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰

 

 

سپری

 

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۵,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۵,۰۰۰

یکشنبه

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۱۰۰
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۱۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۳۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۶۰۰

 

 

ناودانی

 

 

 

سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۱۰۰

 

 

سپری

 

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۵,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۵,۰۰۰

شنبه

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۱۰۰
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۱۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۶۰۰

قیمت ناودانی

 

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰

قیمت سپری

 

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰

پنجشنبه

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۱۰۰
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۱۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۶۰۰

 

قیمت ناودانی

 

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰

 

دوشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

 

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۸۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۸۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید

یکشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۸۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۹,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۹,۳۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۹,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۹,۸۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ تماس بگیرید
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۹,۸۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ تماس بگیرید