یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۷,۱۵۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۶,۴۵۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۹.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۶۵۰
ثابت
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۷.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۱.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۷ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۱ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۱۵۰
ثابت
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۲ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۴۵۰
ثابت
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۴۵۰
ثابت

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۷۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۷۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۰ شاخه آجدار ۶۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۶ شاخه آجدار ۹۵.۸۸ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۲۷ ۳۶ شاخه آجدار ۹۵.۸۸ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۴۰ شاخه آجدار ۱۱۸.۴۴ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت

شنبه ۹۹/۰۲/۲۰ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد گلستان

 

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۷,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۷,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۵۰۰
۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۵.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۷,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۶ ۲۸ شاخه آجدار ۴۵ ابهر – سیادن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۶۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۲۰۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۵,۷۰۰
ثابت
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۴,۷۰۰
ثابت
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۲۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
ثابت
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۳۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
ثابت
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۷ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
ثابت
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۸ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
ثابت
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۸ شاهرود – شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۴ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۶ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۸ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۶,۳۰۰
۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۹ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۵ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۱۰۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
۱۰۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۱۰ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۸ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۲.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۸ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۳.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۴ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰
۱۱ ۳۲ ۱۲ آجدار _ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۸۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین ۶۵,۰۰۰
۳۰۰
۲ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۱۴ ۱۴.۱۲ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۱۶ ۱۸.۵۳ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۱۸ ۲۳.۴۶ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۰ ۲۸.۹۸ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۲ ۳۴.۹۶ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۵ ۴۵.۱۶ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۳ ۲۸ ۵۶.۶۶ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۴ ۳۲ ۷۴.۲۰ بناب – شاهین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
ثابت
۲ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۲۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۹ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۱۳ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۱۴ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۷,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۲.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۳ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ ۱۵ میانه – میانه ۶۳,۱۰۰
۴۰۰
۴ ۱۶ ۲۰ میانه – میانه ۶۳,۱۰۰
۴۰۰
۵ ۱۸ ۲۵ میانه – میانه ۶۳,۱۰۰
۴۰۰
۶ ۲۰ ۳۰ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۲ ۳۷ میانه – میانه ۶۳,۱۰۰
۴۰۰
۸ ۲۵ ۴۷ میانه – میانه ۶۳,۱۰۰
۴۰۰
۹ ۲۸ ۵۸ میانه – میانه ۶۳,۱۰۰
۴۰۰
۱۰ ۳۲ ۷۵ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۴۱ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۴,۵۰۰
۵۰۰
۴ ۱۰ _ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ ۱۳.۹ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۶ ۱۸.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۱۸ ۲۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۲۰ ۲۸.۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۲۲ ۳۴.۲ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۵ ۴۴.۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۸ ۵۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ ۳۲ ۷۳.۱ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۳,۵۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۸۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۶ آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۳۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۳۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۳۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۳۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۳۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۷ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۸ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

    

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
۱۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۲۰۰ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۲۰۰ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۵ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۶۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۲۰ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۶۰۰
۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۵ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۶۰۰
۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۳۰ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۷ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۸ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۸ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

    

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۳۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۳۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۳۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۸۰۰ تهران – سپهر ایرانیان ۶۶,۳۰۰
نامشخص
۲ ۸ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ آجدار رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ آجدار _ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۵۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۷.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۷.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار ۴۳ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار ۵۵ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار ۷۲ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۳۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
۳۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۳۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۳۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۳۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۶.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۴,۸۰۰
۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹۲ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۹۲ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۴ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵۶ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۹ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۴,۸۰۰
۳۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۷ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۲ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۴ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۳,۸۰۰
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۷ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۵ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۹ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۶ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۵.۱ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار ۵۶.۴ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۷ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۳.۵ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد ذوب آهن

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۰۰۰
۲ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۸,۵۰۰
۱۴۰۰
۳ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۲۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۷,۸۰۰
۱۳۰۰
۴ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۱۲۰۰
۵ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۳۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
۵۰۰
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۷۰۰
۷ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۷۰۰
۸ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار ۵۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۷۰۰

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

    

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۲ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵ اهواز – آتیه کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۴ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۸ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۸ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۴ اهواز – آتیه کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۷ ۲۸ شاخه آجدار ۵۶.۲ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۳۲ شاخه آجدار ۷۳.۲ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۲ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۶,۳۰۰
۸۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۸ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۸۰۰
۸۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۸۰۰
۸۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱.۵ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۸۰۰
۸۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۸۰۰
۸۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۸ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۵۰۰
ثابت
۳ ۲۰ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۵۰۰
ثابت
۴ ۲۲ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۷۴ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷.۳۹ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰.۶۵ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۴ ۱۴.۵۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۸.۹۶ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۲۳.۴ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۲۸.۹۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۳۵.۷۶ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ ۴۶.۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۵ ۴۶.۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۷.۹۶ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۲ ۷۵.۷۲ زرندیه – هیربد تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد خرمدشت

    
ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵ تاکستان – خرمدشت تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷.۴ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۴ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۰.۵ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۰.۵ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۴ ۱۴ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۷ ۱۶ ۱۸ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۸ ۱۸ ۲۳ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۰ ۲۹ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۲ ۳۴ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۵ ۴۵ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۸ ۵۷ تاکستان – خرمدشت ۶۲,۵۰۰
نامشخص

۵شنبه ۹۹/۰۲/۱۸ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ آجدار _ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۶,۲۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۵۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۴,۶۰۰
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۲ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۴ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ نیشابور – نیشابور کیلوگرم ۶۲,۹۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ نیشابور – نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ الی ۱۰.۳ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
نامشخص
۲ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۵ الی ۱۴ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
نامشخص
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۷.۵ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
نامشخص
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۱۸ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
نامشخص
۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
نامشخص
۶ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۵ شاخه آجدار ۴۳ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۴ ۱۴ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۵ ۴۴ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص

چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد شمس سپهر

 

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۵,۲۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۳ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۴ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۴ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۶ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۸ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۸ الی ۵ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷ الی ۷.۲ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۵ الی ۹.۸ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۹ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ الی ۲۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵ الی ۳۵.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۶ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۲ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۷ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۲ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۵.۵ گیلان – آناهیتا کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۱ گیلان – آناهیتا کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶ اردیبهشت ماه

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۶,۱۵۰
۱۱۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۵,۴۵۰
۷۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۹.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۶۵۰
۴۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۱۵۰
۴۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۷.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۱۵۰
۴۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۱.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۱۵۰
۴۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۷ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۱۵۰
۴۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۱ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۱۵۰
۴۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۲ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۵۵۰
۵۰۰
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۵۵۰
۵۰۰

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۵۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت – گلستان ۶۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
۱۰۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۸۰۰ تهران – سپهر ایرانیان ۶۵,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۸ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۲ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۸ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱.۵ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۶,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۵۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۵۰۰
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۲۰۰
۵۰۰
۷ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۳ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۴ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۲۰۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۲۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۳۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۷ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۸ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۸ شاهرود – شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین ۶۴,۰۰۰
ثابت
۲ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین ۶۳,۲۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین ۶۳,۲۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۱۴.۱۲ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۸ ۱۶ ۱۸.۵۳ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۹ ۱۸ ۲۳.۴۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ ۲۸.۹۸ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ ۳۴.۹۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ ۴۵.۱۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۳ ۲۸ ۵۶.۶۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۴ ۳۲ ۷۴.۲۰ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۵.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۷,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۸ شاخه آجدار ۴۵ ابهر – سیادن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۶۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۱۰ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۸ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۲.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۸ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۳.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۴ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت
۱۱ ۳۲ ۱۲ آجدار _ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
ثابت

قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۴ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۶ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۸ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

    

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۸ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت
۳ ۲۰ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۲ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۲.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۳ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۹ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۵ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ ۱۵ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
ثابت
۴ ۱۶ ۲۰ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
ثابت
۵ ۱۸ ۲۵ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
ثابت
۶ ۲۰ ۳۰ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۲ ۳۷ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
ثابت
۸ ۲۵ ۴۷ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
ثابت
۹ ۲۸ ۵۸ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۳۲ ۷۵ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ الی ۱۰.۳ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
ثابت
۲ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۵ الی ۱۴ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
ثابت
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۷.۵ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
ثابت
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۱۸ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
ثابت
۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
ثابت
۶ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۵ شاخه آجدار ۴۳ کرمانشاه -فولاد غرب کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
ثابت

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۳,۱۰۰
۱۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۹ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۳۰۰
۳ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ الی ۲۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۳۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۳۰۰
۵ ۲۵ شاخه آجدار ۴۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۳۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵ الی ۳۵.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۵ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۹.۵ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۵ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۲ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۲ اشتهارد – آریا ذوب کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۲ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۷ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۲ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۵.۵ گیلان – آناهیتا کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۱ گیلان – آناهیتا کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۲۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۲۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۲,۲۰۰
۲۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۲۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۲,۲۰۰
۲۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۶.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۲۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹۲ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۹۲ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۴ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵۶ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۲۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۳ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۴ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ آجدار رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ آجدار _ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۵۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۷.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۷.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار ۴۳ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار ۵۵ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار ۷۲ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۴ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۶ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۸ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۸ الی ۵ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷ الی ۷.۲ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۵ الی ۹.۸ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۲۰۰ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۲۰۰ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۵ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۲۰ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۵ تبریز – درپاد کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۳۰ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۷ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۸ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۸ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ تبریز – درپاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۴۱ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۲,۶۰۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۰.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۲,۶۰۰
ثابت
۴ ۱۰ _ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ ۱۳.۹ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۶ ۱۶ ۱۸.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۷ ۱۸ ۲۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۸ ۲۰ ۲۸.۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۹ ۲۲ ۳۴.۲ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۱۰ ۲۵ ۴۴.۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۱۱ ۲۸ ۵۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۱۲ ۳۲ ۷۳.۱ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۸۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۳۰۰
ثابت
۴ ۱۶ آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۳۰۰
ثابت
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۳۰۰
ثابت
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۳۰۰
ثابت
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۳۰۰
ثابت
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۳۰۰
ثابت
۹ ۲۸ شاخه آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۳۰۰
ثابت
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد ذوب آهن

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۷,۲۰۰
۴۰۰
۲ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۲۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۱۲۰۰
۴ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۷۰۰
۵ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۳۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
۴۰۰
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۷۰۰
۷ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۷۰۰
۸ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار ۵۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۲۰۰
۹ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۷۰۰

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۲ اهواز – آتیه کیلوگرم ۵۹,۶۰۰
۷۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۴ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۸ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۸ اهواز – آتیه کیلوگرم ۵۹,۶۰۰
نامشخص
۶ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۴ اهواز – آتیه کیلوگرم ۵۹,۶۰۰
۷۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار ۵۶.۲ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۳۲ شاخه آجدار ۷۳.۲ اهواز – آتیه کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۷۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۷۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۹۳ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۷۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶.۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷.۹۶ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۰ شاخه آجدار ۶۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵.۷۲ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۶ شاخه آجدار ۹۵.۸۸ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص
۲۷ ۳۶ شاخه آجدار ۹۵.۸۸ کاشان – کویر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۴۰ شاخه آجدار ۱۱۸.۴۴ کاشان – کویر کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص

یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۴ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۱.۵ الی ۱۲ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۷ ۱۶ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۰.۵ الی ۲۱ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار _ سیرجان – سیرجان حدید کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
ثابت

شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۸۵۰
۹۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۵۵۰
۹۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۹.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۴,۰۵۰
۹۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۵۵۰
۹۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۷.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۵۵۰
۹۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۱.۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۵۵۰
۹۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۷ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۵۵۰
۹۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۱ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۵۵۰
۹۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۲ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۸۵۰
۹۰۰
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ همدان – راد کیلوگرم ۶۳,۸۵۰
۹۰۰

قیمت میلگرد گلستان

    
ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۵,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۵,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ مینو دشت – گلستان ۶۴,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۴,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۸.۲۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۴,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ الی ۲۹ مینو دشت – گلستان ۶۴,۰۰۰
ثابت
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰ مینو دشت – گلستان ۶۴,۰۰۰
ثابت
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۳۰۰ الی ۴۵ مینو دشت – گلستان ۶۴,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۵.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۷,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۸۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۸ شاخه آجدار ۴۵ ابهر – سیادن کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۸ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۹ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۹۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۶۴۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابهر – سیادن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۸۰۰ تهران – سپهر ایرانیان ۶۵,۰۰۰
ثابت
۲ ۸ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ _ تهران – سپهر ایرانیان تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۲۰۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۲۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۳۰ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۷ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۸ شاهرود – شاهرود کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۸ شاهرود – شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ شاهرود – شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۸ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ ۱۱ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ ۱۵ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ ۲۰ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۲۵ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳۰ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۲ ۳۷ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ ۴۷ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ ۵۸ میانه – میانه ۶۲,۷۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۲ ۷۵ میانه – میانه تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۲.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۷.۵ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۳ هشترود – هشترود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ هشترود – هشترود کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین ۶۴,۰۰۰
۱۰۰
۲ ۸ ۴.۵۵ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین ۶۳,۲۰۰
ثابت
۴ ۱۰ ۷.۱۹ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۲ ۱۰.۳۷ بناب – شاهین ۶۳,۲۰۰
ثابت
۷ ۱۴ ۱۴.۱۲ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۸ ۱۶ ۱۸.۵۳ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۹ ۱۸ ۲۳.۴۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۰ ۲۰ ۲۸.۹۸ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۱ ۲۲ ۳۴.۹۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۲ ۲۵ ۴۵.۱۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۳ ۲۸ ۵۶.۶۶ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت
۱۴ ۳۲ ۷۴.۲۰ بناب – شاهین ۶۲,۷۰۰
ثابت

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۵۹۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۱۸۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲۴۸ سمنان – سمنان کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲۸۰ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۲۵۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۴۰۰ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۳۹۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۲۱۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۴.۵۹۲ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ سمنان – سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴.۴۱ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۲,۶۰۰
ثابت
۳ ۱۲ ۱۰.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۲,۶۰۰
ثابت
۴ ۱۰ _ بستان آباد – آذر فولاد امین تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ ۱۳.۹ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۶ ۱۶ ۱۸.۱۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۷ ۱۸ ۲۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۸ ۲۰ ۲۸.۳ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۹ ۲۲ ۳۴.۲ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۱۰ ۲۵ ۴۴.۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۱۱ ۲۸ ۵۶ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت
۱۲ ۳۲ ۷۳.۱ بستان آباد – آذر فولاد امین ۶۱,۶۰۰
ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص
۲ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۹ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۷۰۰
نامشخص
۷ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۳.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۵ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۹ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۳ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۱۴ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار _ اردبیل – مهیار کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۸ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت
۳ ۲۰ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۲ _ ابهر – نورد نوین ۶۲,۰۰۰
ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۲ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۲۰۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۸ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۸.۵ الی ۹ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۲۰۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱.۵ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۲۰۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵.۵ الی ۱۶ کاشان – کیان کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۲۰۰۰

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ آجدار رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ آجدار _ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۴۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۵۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۷.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۷.۸۰۰ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار ۴۳ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار ۵۵ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار ۷۲ رشت – امیر کبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد خرمدشت

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۵ تاکستان – خرمدشت تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۷.۴ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۰ ۷.۴ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۲ ۱۰.۵ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۲ ۱۰.۵ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۴ ۱۴ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۱۶ ۱۸ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۱۸ ۲۳ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۲۰ ۲۹ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۲ ۳۴ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۵ ۴۵ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۸ ۵۷ تاکستان – خرمدشت ۶۱,۰۰۰
۵۰۰

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۸۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار ۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۵,۰۰۰
۱۸۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۲,۲۰۰
۷۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار ۷ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۷۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۲,۲۰۰
۷۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار ۵۶.۵ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ بستان آباد – تیکمه داش کیلوگرم ۶۱,۷۰۰
۷۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ تهران – شمس سپهر کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۳ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳.۲ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸.۴ تهران – شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۸ الی ۵ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
۲۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۷ الی ۷.۲ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۵ الی ۹.۸ تاکستان – پارس آرمان کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
۲۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
۲۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
۲۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار _ قزوین – قزوین کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
۲۰۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۹۲ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۳ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۹۲ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۵ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۴ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۶ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴.۵۶ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۷ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۸ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
ثابت
۹ ۳۲ شاخه آجدار ۷۵ طوس – نیک صدرا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
ثابت

قیمت میلگرد کوثر اهواز

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار _ اهواز – کوثر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اهواز – کوثر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۳۰۰ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸.۵۰۰ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار _ اهواز – کوثر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار _ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۶ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ شاخه آجدار _ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار _ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۶ اهواز – کوثر کیلوگرم ۵۹,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۳ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۱۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۹ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۵ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان – حسن رود کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
۱۰۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

    
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۷ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار ۷.۲ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۴ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴.۲ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
نامشخص
۵ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۷ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۵ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
نامشخص
۷ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۸.۹ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۸ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۴.۶ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۵.۱ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار ۵۶.۴ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۱۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار ۴.۷ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۳.۵ سیرجان – جهان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۴,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ شاخه آجدار ۵۷ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار ۷۴ تاکستان – پرشین فولاد کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ آجدار ۴ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۷۰۰
۳۰۰
۲ ۱۰ ۱۲ آجدار ۶.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۲۰۰
۳۰۰
۳ ۱۲ ۱۲ آجدار ۱۰ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۴,۲۰۰
۳۰۰
۴ ۱۴ ۱۲ آجدار ۱۳.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۵ ۱۶ ۱۲ آجدار ۱۸ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۶ ۱۸ ۱۲ آجدار ۲۲.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۷ ۲۰ ۱۲ آجدار ۲۸ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۸ ۲۲ ۱۲ آجدار ۳۳.۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۹ ۲۵ ۱۲ آجدار ۴۴ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۱۰ ۲۸ ۱۲ آجدار ۵۵ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰
۱۱ ۳۲ ۱۲ آجدار _ بناب – ظفر کیلوگرم ۶۳,۲۰۰
۳۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن

    
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۱ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۶,۳۰۰
ثابت
۲ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۵,۳۰۰
۱۶۰۰
۳ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۲۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۴,۳۰۰
۱۰۰۰
۴ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۷۰۰
۵ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۳۰ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۷۰۰
۷ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
۷۰۰
۸ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار ۵۷ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۱۰۰۰
۹ ۳۲ ۱۲ شاخه آجدار ۷۵ اصفهان – ذوب آهن کیلوگرم ۶۱,۸۰۰
۱۰۰۰

قیمت میلگرد قائم

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۶۰۰ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار ۱۴ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۸.۷۰۰ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۴ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار ۲۳.۷۰۰ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۵ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار ۲۹.۴۰۰ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار ۳۵.۵۰۰ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۷ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار ۴۵.۹۰۰ شهرضا – قائم کیلوگرم ۶۱,۰۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

    

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت محل تحویل – کارخانه واحد وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۱۸۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ کلاف آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۱۸۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۶ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۸ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۰ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۲۲ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ ۶۰,۷۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم ۴۶ ۶۰,۷۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۳۰ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۳۶ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۴۰ شاخه آجدار یزد – احرامیان کیلوگرم _ تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار ۴.۲ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۵,۵۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار ۶.۵ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۴,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار ۹.۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار ۱۳.۷ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار ۲۲.۷ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار ۲۸ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۴ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار ۴۴.۲ گیلان – آناهیتا کیلوگرم ۶۳,۵۰۰
۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار ۵۵.۵ گیلان – آناهیتا کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار ۷۱ گیلان – آناهیتا کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۳,۰۰۰
۱۵۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار ۱۸ الی ۱۹ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۲۰۰
۷۰۰
۳ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹ الی ۲۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۲۰۰
نامشخص
۴ ۱۸ شاخه آجدار ۲۳ الی ۲۳.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۲۰۰
۷۰۰
۵ ۲۵ شاخه آجدار ۴۹.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم ۶۱,۲۰۰
۷۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵ الی ۳۵.۵ تبریز – ارگ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز (mm) آنالیز حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار ۷.۸۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۲ شاخه آجدار ۱۰.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۴ شاخه آجدار ۱۴.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۶ آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۱,۵۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ شاخه آجدار ۲۴.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ شاخه آجدار ۲۹.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ شاخه آجدار ۳۵.۵۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
نامشخص
۸ ۲۵ شاخه آجدار ۴۵.۶۰۰ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
نامشخص
۹ ۲۸ شاخه آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم ۶۰,۵۰۰
نامشخص
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار _ ابرکوه – سرمد کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۱ اردیبهشت ماه

قیمت میلگرد آریان فولاد

 

ردیف سایز (mm) آنالیز وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ ۶ الی ۷ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۰ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۲۳ الی ۲۴ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۲۸ الی ۲۹ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۴ ۱۴ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ ۱۸ الی ۱۹ بویین زهرا – آریان فولاد ۶۱,۰۰۰
نامشخص
۹ ۲۲ ۳۴ الی ۳۵ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۲۵ ۴۴ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۸ ۵۵.۵ بویین زهرا – آریان فولاد تماس بگیرید
نامشخص

قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

ردیف سایز (mm) آنالیز طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۴ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۳ ۱۶ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۴ ۱۸ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص
۵ ۲۰ ۱۲ گلستان – فولاد معراج البرز گلستان کیلوگرم ۶۲,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۶,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۷ ۱۶ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۸ ۱۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۰ ۲۲ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۱ ۲۵ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص
۱۲ ۲۸ ۱۲ شاخه آجدار _ ابهر – کیان فولاد ابهر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
نامشخص