دوشنبه

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۰,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰

 

 

 

 

پروفیل z زد

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۸,۵۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۸,۵۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰

 

 

 

لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۲۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۹۰,۰۰۰

شنبه

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۷۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰

 

 

 

پروفیل z زد

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۹,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۹,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۹,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۹,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۹,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۹,۲۰۰

 

 

 

لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۰,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۲۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۹۰,۰۰۰

ّپنجشنبه

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۳,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۲۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰

 

 

 

پروفیل z زد

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰

 

 

 

لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۲,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۲۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۹۰,۰۰۰

چهارشنبه

لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۲,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۲۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۹۰,۰۰۰

 

 

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۳,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۲۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰

 

 

پروفیل z زد

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰

دوشنبه

قوطی صنعتی

 

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۳,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۲۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰

 

 

لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۲,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۱,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۲۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۹۰,۰۰۰

 

 

پروفیل z زد

 

 

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰

یکشنبه

قوطی صنعتی

 

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۳,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۲۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۲,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰

 

 

 

پروفیل z زد

 

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۶۰,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۶۰,۲۰۰

 

 

لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۷۰,۰۰۰

شنبه

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۲,۲۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۴۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۵۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۴۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۴۰۰

 

لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۷۰,۰۰۰

 

پروفیل z زد

 

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۸,۵۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۸,۵۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰

پنجشنبه

قیمت قوطی

 

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۷۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۹۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۷۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۰,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰

 

قیمت پروفیل Z (زد)

 

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۸,۵۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۸,۵۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۸,۷۰۰

قیمت لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۰,۵۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۷۰,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۹۳,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۹۳,۰۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۹۳,۰۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۹۳,۰۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۹۳,۰۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۹۳,۰۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۹۱,۰۰۰

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۵۰۰

دوشنبه

قیمت انواع لوله

قیمت لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۸,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۶,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۶,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۸۶۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۲۰,۰۰۰

قیمت لوازم داربست

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۱۴۰,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۱۰۵,۰۰۰
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۲,۰۰۰
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۱۱۵,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۵,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۱۳۵,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۶۵,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۳۳,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۲,۷۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۵,۲۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۶,۸۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان تماس بگیرید
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۹,۵۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰
۴ ۱/۲ * ۱ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰
۵ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۳/۷۳ ۹ تهران ۲۱/۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۲۶/۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۳۳/۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۴۲/۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۴۸/۳ ۷,۲۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۶۰/۳ ۷,۳۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۷۳ تماس بگیرید
۸ ۳ ۶ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۸۸/۹ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷۰ ۱۶۹ ۸ ۶۴,۲۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۲۰ ۱۲۷ ۱۰٫۵ ۶۴,۲۰۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۰۰ ۶۱ ۱۵٫۵ ۶۳,۶۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۶۱ ۲۱ ۶۳,۶۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۴۰۰ ۶۱ ۲۵ ۶۳,۶۵۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۳۷ ۳۳ ۶۳,۶۵۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۶۹ ۶۵,۵۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۲۷ ۶۵,۵۰۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۵۰ ۶۱ ۶۴,۹۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۶۱ ۶۴,۹۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۵۵۰ ۶۱ ۶۴,۹۵۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۳۷ ۶۴,۹۵۰

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۲۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۵۹,۴۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰

قیمت پروفیل گالوانیزه

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰

قیمت قوطی ستونی

 

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۸,۰۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران تماس بگیرید
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰

قیمت پروفیل آبرو

 

ردیف نوع پروفیل ارتفاع (Cm) ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ یک طرفه ۱۸ ۳ ۶ ۹۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۵۰۰
۲ دو طرفه ۱۸ ۳ ۶ ۱۱۵ کارخانه اصفهان ۵۷,۵۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۶,۵۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۶,۷۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۶,۷۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۶,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰

قیمت پروفیل C (سی پرلین)

ردیف ارتفاع (mm) ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۶۰ ۳ ۶ ۴۲ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۲ ۱۸۰ ۳ ۶ ۴۵ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۳ ۲۰۰ ۳ ۶ ۴۸ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۴ ۲۲۰ ۳ ۶ ۵۱ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۵ ۲۴۰ ۳ ۶ ۵۵ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

 

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰

یکشنبه

قیمت انواع لوله

قیمت لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۸,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۶,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۶,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۸۶۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۲۰,۰۰۰

قیمت لوازم داربست

 

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۱۴۰,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۱۰۵,۰۰۰
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۲,۰۰۰
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۱۱۵,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۵,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۱۳۵,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۶۵,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۳۳,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۲,۷۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۵,۲۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۶,۸۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان تماس بگیرید
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۹,۵۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰
۴ ۱/۲ * ۱ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰
۵ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۸,۵۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۳/۷۳ ۹ تهران ۲۱/۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۲۶/۷ ۲,۹۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۳۳/۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۴۲/۲ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۴۸/۳ ۷,۲۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۶۰/۳ ۷,۳۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۷۳ تماس بگیرید
۸ ۳ ۶ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۸۸/۹ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷۰ ۱۶۹ ۸ ۶۴,۲۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۲۰ ۱۲۷ ۱۰٫۵ ۶۴,۲۰۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۰۰ ۶۱ ۱۵٫۵ ۶۳,۶۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۶۱ ۲۱ ۶۳,۶۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۴۰۰ ۶۱ ۲۵ ۶۳,۶۵۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۳۷ ۳۳ ۶۳,۶۵۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۶۹ ۶۵,۵۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۲۷ ۶۵,۵۰۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۵۰ ۶۱ ۶۴,۹۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۶۱ ۶۴,۹۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۵۵۰ ۶۱ ۶۴,۹۵۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۳۷ ۶۴,۹۵۰

قیمت لوله مبلی

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۸,۰۰۰
۲ ۱۳ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۱,۲۰۰
۳ ۱۶ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۳,۲۰۰
۴ ۱۸ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۵ ۲۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۲۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۵۹,۴۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۹,۲۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۵۸,۷۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۵۸,۵۰۰

قیمت پروفیل گالوانیزه

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۹۰,۵۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۸۸,۵۰۰

قیمت قوطی ستونی

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۰۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۸,۰۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران تماس بگیرید
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۳,۰۰۰

قیمت پروفیل آبرو

ردیف نوع پروفیل ارتفاع (Cm) ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ یک طرفه ۱۸ ۳ ۶ ۹۰ کارخانه اصفهان ۵۷,۵۰۰
۲ دو طرفه ۱۸ ۳ ۶ ۱۱۵ کارخانه اصفهان ۵۷,۵۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان تماس بگیرید
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۶,۵۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۶,۷۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۶,۷۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۶,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰

قیمت پروفیل C (سی پرلین)

ردیف ارتفاع (mm) ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۶۰ ۳ ۶ ۴۲ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۲ ۱۸۰ ۳ ۶ ۴۵ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۳ ۲۰۰ ۳ ۶ ۴۸ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۴ ۲۲۰ ۳ ۶ ۵۱ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰
۵ ۲۴۰ ۳ ۶ ۵۵ کارخانه اصفهان ۵۶,۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

 

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۶۰,۵۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۵۹,۰۰۰