پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

قیمت قوطی صنعتی

 

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۸۸,۰۰۰
ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۸۷,۲۰۰
ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۸۷,۲۰۰
ثابت
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۸۹,۰۰۰
ثابت
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۸۹,۰۰۰
ثابت

قیمت پروفیل زد (z)

  

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۸۴,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۸۴,۵۰۰
نامشخص
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۸۴,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۸۴,۷۰۰
نامشخص

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

پروفیل زد -Z

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۹۳,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۹۲,۵۰۰
نامشخص
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۹۲,۵۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۹۲,۷۰۰
نامشخص

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۹۵,۰۰۰
۱۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۹۲,۷۰۰
۱۰۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۹۲,۵۰۰
۱۰۰۰

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸

 

پروفیل زد – z

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۸۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۸۹,۲۰۰
۱۰۰۰
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۸۹,۲۰۰
۱۰۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۸۹,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۸۹,۲۰۰
۱۰۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۸۹,۲۰۰
۱۰۰۰

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۹۱,۰۰۰
ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۹۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۸۸,۷۰۰
ثابت
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰
ثابت
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۸۸,۵۰۰

چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸

 

پروفیل زد – z

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۸۵,۲۰۰
نامشخص
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۸۵,۲۰۰
نامشخص
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۸۵,۲۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۸۵,۲۰۰
نامشخص

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۸۸,۰۰۰
۱۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۸۶,۲۰۰
۱۰۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۸۶,۰۰۰
۱۰۰۰

دوشنبه ۷ بهمن ماه

 

پروفیل زد z

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۷۴,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۷۴,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۷۴,۷۰۰
۵۰۰
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۷۴,۷۰۰
۵۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۷۴,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۷۴,۷۰۰
۵۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۷۴,۷۰۰
۵۰۰

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۷۶,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۷۵,۲۰۰
۵۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۵,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۷۴,۲۰۰
۱۵۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۷۴,۰۰۰
۱۰۰۰

شنبه ۵ بهمن ماه

 

پروفیل زد z

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۷۳,۵۰۰
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۷۳,۰۰۰
۲۵۰۰
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۷۳,۲۰۰
۲۵۰۰
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۷۳,۲۰۰
۲۵۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۷۳,۰۰۰
۲۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۷۳,۲۰۰
۲۰۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۷۳,۲۰۰
۲۰۰۰

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۷۶,۵۰۰
۲۵۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۷۵,۷۰۰
۲۵۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۵,۵۰۰
۲۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۷۲,۷۰۰
۵۰۰
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۲,۵۰۰
۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۷۳,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۷۳,۰۰۰
۱۰۰۰

سه شنبه ۱ بهمن ماه

 

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۷۱,۵۰۰
ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۷۰۰
۵۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۹,۷۰۰
۵۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۵۰۰
۵۰۰
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت

پروفیل زد (z)

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۷۲,۲۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۷۲,۲۰۰
نامشخص

دوشنبه ۳۰ دیماه

 

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۷۱,۰۰۰
ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۲۰۰
ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۹,۲۰۰
ثابت
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
پروفیل زد – z
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۷۲,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۷۲,۲۰۰
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۷۲,۲۰۰
نامشخص

یکشنبه ۲۹ دیماه

 

قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵.۷ اصفهان کارخانه ۷۱,۰۰۰
ثابت
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱.۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷.۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۲۰۰
ثابت
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۹,۲۰۰
ثابت
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲.۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۹,۰۰۰
ثابت
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰
 پروفیل z زد 
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
نامشخص

 

 

لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۲ ” ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۶۹,۰۰۰
ثابت
۳ ” ۱/۲ ۱ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸.۳ ۶۹,۰۰۰
ثابت
۴ ” ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۱,۰۶۰,۰۰۰
ثابت
۵ ” ۱/۲ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۷.۲ شاخه انبار/اصفهان ۴۸.۳ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰

لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ” ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۲۶.۷ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۲ ” ۱ ۲ ۶ ۹.۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳.۴ ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۳ ” ۱/۲ ۱ ۲ ۶ ۱۴.۱۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۴۸.۳ ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۴ ” ۱/۴ ۱ ۲ ۶ ۱۱.۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۴۲.۲ ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۵ ” ۲ ۲ ۶ ۱۷.۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۰.۳ ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
پروفیل z زد
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۷۱,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۷۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۷۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۷۰,۲۰۰
ثابت