دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل – بنگاه نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-سعادت فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۸ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن آجدار تماس بگیرید
نامشخص

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۵ ۴.۴ تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۳.۵ ۲.۲ تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ۴.۴ تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۳ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت خاموت

  

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم ساده تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ کیلوگرم مهندسی تماس بگیرید
ثابت
برچسب ها :

شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

 

قیمت سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف (تسمه) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۸ تا ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲.۵ کلاف (تسمه) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱.۵ کلاف (فابریک) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۵ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۴ ۲.۵ کلاف (فابریک) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۵ ۸۵,۰۰۰
نامشخص
۵ ۱.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۵ ۴.۴ تهران کیلوگرم ۸۱,۰۰۰
نامشخص
۲ ۳.۵ ۲.۲ تهران کیلوگرم ۸۱,۰۰۰
نامشخص
۳ ۴ ۴.۴ تهران کیلوگرم ۸۱,۰۰۰
نامشخص

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده تهران کیلوگرم ۹۸,۵۰۰
نامشخص
۲ ۳ ساده تهران کیلوگرم ۹۸,۵۰۰
نامشخص
۳ ۴ ساده تهران کیلوگرم ۹۸,۵۰۰
نامشخص
۴ ۵ ساده تهران کیلوگرم ۹۸,۵۰۰
نامشخص
۵ ۶ ساده تهران کیلوگرم ۹۸,۵۰۰
نامشخص

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل – بنگاه نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-سعادت فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۶۸,۵۰۰
نامشخص
۴ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۵ ۸ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۶۹,۰۰۰
نامشخص
۶ ۱۰ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن آجدار تماس بگیرید
نامشخص

 

قیمت خاموت

 
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
۱۰۰۰

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

 

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف (تسمه) شیراز کیلوگرم ۱۸ تا ۲۰ تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۲.۵ کلاف (تسمه) شیراز کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱.۵ کلاف (فابریک) شیراز کیلوگرم ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲.۵ کلاف (فابریک) شیراز کیلوگرم ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) بشیراز کیلوگرم ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۲.۵ کلاف فابریک (سلفون دار) شیراز کیلوگرم ۱۵ تماس بگیرید
نامشخص

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
 خاموت
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف شیراز کیلوگرم ۱۸ تا ۲۰ ۷۷,۰۰۰
۱۰۰۰
۲ ۲.۵ کلاف شیراز کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ ۷۷,۰۰۰
۱۰۰۰

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم ۹۵,۵۰۰
نامشخص
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم ۹۵,۵۰۰
نامشخص
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
نامشخص
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم ۶۸,۰۰۰
نامشخص
خاموت
ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ کیلوگرم شیراز ۶۲,۰۰۰
ثابت

چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸

 

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد وزن کلاف(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ کلاف شیراز کیلوگرم ۱۸ تا ۲۰ تماس بگیرید
ثابت
۲ ۲.۵ کلاف شیراز کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ تماس بگیرید
ثابت

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
۳۰۰
مش ساده
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

 

یکشنبه ۶ بهمن ماه

 

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (MM) حالت وزن کلاف (KG) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو تماس بگیرید
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو تماس بگیرید

 

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۰۰
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۰۰
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۰۰
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۰۰
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۸۰۰

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
۱۰۰۰

شنبه ۵ بهمن ماه

 

خاموت 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۸ کیلوگرم شیراز تماس بگیرید
ثابت
مش ساده
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۵۰۰
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۵۰۰
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۵۰۰
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۵۰۰
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
۵۰۰

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (MM) حالت وزن کلاف (KG) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو تماس بگیرید
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو تماس بگیرید

 

سه شنبه ۱ بهمن ماه

 

 مش ساده

ردیف ضخامت (MM) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

 

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (MM) حالت وزن کلاف (KG) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو
۶۷۰۰۰

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(MM) آنالیز محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شیراز کیلوگرم ۶۰۵۰۰
۲ ۱۰ A2 شیراز کیلوگرم
۶۰۵۰۰

دوشنبه ۳۰ دیماه

 

 

مش ساده

ردیف ضخامت (MM) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

 

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (MM) حالت وزن کلاف (KG) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۷۰۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو ۷۰۰۰۰

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(MM) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۶۵۲۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۶۵۲۰۰

یکشنبه ۲۹ دیماه

 

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۲ ۳ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۳ ۴ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۴ ۵ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت
۵ ۶ ساده شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
ثابت

 

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (MM) حالت وزن کلاف (KG) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۷۰۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو ۷۰۰۰۰

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(MM) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۵۶۵۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۵۴۵۰۰