دوشنبه

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف  ۱۵ شیراز کیلو ۶۸۵۰۰

 

 

 

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۵۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۵۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۶۸۰۰۰

 

 

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۵۶۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۵۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰

 

 

 

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰

 

 

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۵۶۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۵۵۰۰۰

ّپنجشنبه

سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف  ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف  ۱۵ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰

 

 

 

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰

 

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۵۶۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۵۵۰۰۰

چهارشنبه

سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف  ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف ۱۵ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰

 

 

مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۶۷۰۰۰

 

 

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۴۶۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۴۵۰۰۰

دوشنبه

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۶۸۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۶۸۰۰۰

 

 

سیم

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف  ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف  ۱۵ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰

 

 

مش

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۵۰۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۵۰۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۶۶۰۰۰

 

یکشنبه

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۴۸۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۴۷۰۰۰

سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف  ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف  ۲۰ تا ۲۵ شیزاز کیلو ۶۸۰۰۰

 

 

مش ساده

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۴۰۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۶۴۰۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۶۴۰۰۰

شنبه

سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۸ تا ۲۰ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ شیراز کیلو ۶۸۰۰۰

کلاف حرارتی

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

مش ساده

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده شیراز کیلو ۵۸۰۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۵۸۰۰۰
۳ ۸ ساده شیراز کیلو ۵۸۰۰۰

 

مش اجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار شیراز کیلو ۵۸۰۰۰
۲ ۱۰ آجدار شیراز کیلو ۵۸۰۰۰
۳ ۱۲ آجدار شیراز کیلو ۵۸۰۰۰
۴ ۱۴ آجدار شیراز کیلو ۵۸۰۰۰

قیمت خاموت

 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کیلوگرم ۴۷۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

پنجشنبه

قیمت خاموت

 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۵۰۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۵۰۰۰
۳ ۸ A2 ساده ۴۷۰۰۰
۴ ۸ A2 مهندسی ۴۷۰۰۰

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ بناب تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ بناب تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ بناب تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ بناب تماس بگیرید ۵۵,۲۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ بناب تماس بگیرید ۵۴,۴۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ بناب تماس بگیرید ۵۴,۲۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ بناب تماس بگیرید ۵۵,۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ بناب تماس بگیرید ۵۴,۳۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ بناب تماس بگیرید ۵۴,۱۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف  ۳۰ شیراز کیلو ۶۹۰۰۰
۲ ۲٫۵ کلاف  ۳۰ شیراز کیلو ۶۹۰۰۰

قیمت مش آجدار

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار شیراز کیلو ۵۷۰۰۰
۲ ۱۰ آجدار شیراز کیلو ۵۷۰۰۰
۳ ۱۲ آجدار شیراز کیلو ۵۷۰۰۰
۴ ۱۴ آجدار شیراز کیلو ۵۷۰۰۰

دوشنبه

خاموت

 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۵,۵۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۹,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۵,۵۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۷۰,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۹,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۷۰,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۷۰,۰۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۸۰,۰۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۹۲,۵۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۹۱,۵۰۰

قیمت توری فرنگی

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۵۵۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۳۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۴۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۰٫۷ تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۰٫۸ تهران کیلو تماس بگیرید
۴ ۰٫۹ تهران کیلو ۱۰۸,۰۰۰
۵ ۱ تهران کیلو ۱۰۸,۰۰۰
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۹۸,۰۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۹۸,۰۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۸۵,۵۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۸۵,۵۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۸۵,۵۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۸۶,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۷۴,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۷۳,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۷۲,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

 

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۹۱,۵۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

 

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۶۰۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۶۰۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۵۳,۰۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۵۱,۷۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۵۳,۷۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۵۴,۷۰۰

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۶۰,۵۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۶۰,۵۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۶۳,۰۰۰

یکشنبه

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۵,۵۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۹,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۵,۵۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۷۰,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۹,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۷۰,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

 

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

 

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۹۲,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۷۰,۰۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۸۰,۰۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۹۲,۵۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۹۱,۵۰۰

قیمت توری فرنگی

 

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۵۵۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۳۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۴۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

 

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۰٫۷ تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۰٫۸ تهران کیلو تماس بگیرید
۴ ۰٫۹ تهران کیلو ۱۰۸,۰۰۰
۵ ۱ تهران کیلو ۱۰۸,۰۰۰
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۹۸,۰۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۹۸,۰۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۸۵,۵۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۸۵,۵۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۸۵,۵۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۸۶,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۷۴,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۷۳,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۷۲,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

 

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۹۱,۵۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۶۰۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۶۰۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۵۳,۰۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۵۱,۷۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۵۳,۷۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۵۴,۷۰۰
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۶۰,۵۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۶۰,۵۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۶۳,۰۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۲ ۵ دست دوم گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۴ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۵۰,۰۰۰
۵ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

 

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۶۴۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید