شنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰

چهارشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰

سه شنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰

دوشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰

یکشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰

شنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۵۰۰

چهارشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰

دوشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸
شیراز
تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰
شیراز
تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲
شیراز
تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴
شیراز
تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶
شیراز
تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲
شیراز
تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴
شیراز
تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶
شیراز
تماس بگیرید ۵۵۰۰۰

یکشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰

شنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۱۵۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۱۵۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۱۵۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۱۵۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۱۵۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۱۵۰۰