یک شنبه ۹۹/۰۲/۱۴ اردیبهشت ماه

 

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل – کارخانه قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

 

قیمت خرپا

  

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

 

خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص

پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸

 

خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید

یکشنبه ۶ بهمن ماه

 

قیمت خرپا 

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۸۰۰
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۹۰۰
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۸۰۰
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۸۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۸۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۷۰۰
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۷۰۰
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۸۰۰
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۸۰۰
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۷۰۰

شنبه ۵ بهمن ماه

 

خرپا 

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت

شنبه ۵ بهمن ماه

خرپا 

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل – کارخانه قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
ثابت
برچسب ها :

سه شنبه ۱ بهمن ماه

 

 

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل – کارخانه قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید
۵۰۰
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید
۷۰۰
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید
۷۰۰
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید
۷۰۰

دوشنبه ۳۰ دیماه

 

 

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل – کارخانه قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید
۵۰۰
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید
۷۰۰
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید
۷۰۰
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید
۶۰۰
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید
۷۰۰

یکشنبه ۲۹ دیماه

 

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل – کارخانه قیمت برش خورده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ تبریز – اتحاد تماس بگیرید تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ ۲Φ۸ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۶۰۰
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۵۰۰
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۶۰۰
۵ ۱۲ ۲Φ۱۲ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۶۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۴ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۶۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۴ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۷۰۰
۸ ۱۴ ۲Φ۱۴ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۷۰۰
۹ ۱۰ ۲Φ۱۶ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۶۰۰
۱۰ ۱۲ ۲Φ۱۶ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۶۰۰
۱۱ ۱۴ ۲Φ۱۶ تبریز – اتحاد تماس بگیرید
۷۰۰