دوشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰

شنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۵۰۰۰

ّپنجشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۴۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۴۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۴۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۴۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۴۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۴۰۰۰

چهارشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۷۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۷۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۷۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۷۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۷۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۷۰۰۰

دوشنبه

 

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰

یکشنبه

قیمت خرپا

 

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۸۰۰۰

پنجشنبه

قیمت خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۲Φ۸ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۳ ۱۰ ۲Φ۱۰ شیراز تماس بگیرید تماس بگیرید
۴ ۱۰ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵,۲۰۰
۵ ۱۰ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۴,۴۰۰
۶ ۱۰ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۴,۲۰۰
۷ ۱۲ ۲Φ۱۲ شیراز تماس بگیرید ۵۵,۰۰۰
۸ ۱۲ ۲Φ۱۴ شیراز تماس بگیرید ۵۴,۳۰۰
۹ ۱۲ ۲Φ۱۶ شیراز تماس بگیرید ۵۴,۱۰۰

چهارشنبه

قیمت خرپا

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۴ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۵ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۵۶,۵۰۰

چهارشنبه

قیمت خرپا

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۴ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۵ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۲۶,۵۰۰

سه شنبه

قیمت خرپا

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۴ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۵ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۲۶,۵۰۰