دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ اردیبهشت ماه

قیمت تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

قیمت تیرآهن هاش (H) داخلی

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۹,۷۵۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۳۰,۷۵۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ اردیبهشت ماه

 

قیمت تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۹۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۹۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۳۰,۴۵۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

قیمت تیرآهن هاش (H) داخلی

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت تیرآهن هاش (H) وارداتی

    
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸

تیر آهن هاش داخلی- H

 

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن هاش (H) وارداتی

    
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
نامشخص
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نامشخص
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۸,۶۰۰,۰۰۰
نامشخص
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

 

تیر آهن هاش داخلی – H

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۲۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۵۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۷,۵۵۰,۰۰۰
۹۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰۰۰۰
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۳,۶۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۷,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تیرآهن-زنبوری

تیرآهن هاش (H) وارداتی

   
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸

 

تیر آهن هاش داخلی – (H)

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۷,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۹,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۲,۵۵۰,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸

 

تیر آهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۰۵۰,۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۹,۹۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۲,۵۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۶,۷۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تیرآهن-زنبوری

تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن هاش (H) داخلی

    
ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

یکشنبه ۶ بهمن ماه

تیرآهن هاش داخلی – H

 

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۹,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۹,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۹,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۹,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۳۶,۰۰۰
۵۰۰
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۵۱,۵۰۰
۵۰۰
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۳۱,۵۰۰
۵۰۰
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
ثابت
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۴,۱۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸,۲۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۳۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

شنبه ۵ بهمن ماه

 

تیر اهن هاش – H – داخلی 

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۸,۵۰۰
ثابت
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۵,۵۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۵,۵۰۰
ثابت
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۵,۵۰۰
ثابت
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۳۵,۵۰۰
ثابت
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۵۱,۰۰۰
ثابت
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۳۱,۰۰۰
ثابت
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰,۹۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

دوشنبه ۳۰ دیماه

 

تیر اهن هاش H داخلی 

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص

یکشنبه ۲۹ دیماه

تیراهن هاش H – داخلی 

ردیف سایز (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۶ ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۸ ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۲۰ ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

تیرآهن زنبوری

ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
ثابت
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۵,۷۵۰,۰۰۰
ثابت
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸,۳۵۰,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۱,۳۵۰,۰۰۰
ثابت
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴,۲۵۰,۰۰۰
ثابت
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه تماس بگیرید
نامشخص
تیرآهن-زنبوری

تیرآهن هاش (H) وارداتی

ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل – کارخانه واحد استاندارد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۶,۴۰۰
ثابت
۲ ۱۰ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۱۶,۴۰۰
ثابت
۴ ۱۲ وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۱۶,۴۰۰
ثابت
۵ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۴ وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۷ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۸ ۱۶ وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۹ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۸ وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۷۵,۲۰۰
ثابت
۱۲ ۲۰ وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۷۵,۲۰۰
ثابت
۱۳ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۲۱,۶۰۰
ثابت
۱۴ ۲۲ وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۱,۸۰۰
ثابت
۱۵ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) ۱۵۲,۵۰۰
ثابت
۱۶ ۲۴ وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۶,۷۰۰
ثابت
۱۷ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۱۸ ۲۶ وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۲۸ وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۲ ۳۰ وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۹۵,۸۰۰
ثابت
۲۳ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۴ ۳۲ وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۵ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۶ ۳۴ وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۷ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۲۸ ۳۶ وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۲۹ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۰ ۴۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۱,۶۰۰
ثابت
۳۱ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۲ ۴۵ وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۳ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۴ ۵۰ وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) ۱۲۱,۶۰۰
ثابت
۳۵ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۶ ۵۵ وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۷ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۳۸ ۶۰ وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
نامشخص
۳۹ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم HEA(سبک) تماس بگیرید
نامشخص
۴۰ ۶۵ وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم HEB(سنگین) تماس بگیرید
ن