مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

دوشنبه

نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۹,۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۲۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰

 

 

 

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۰۰۰

 

 

 

سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰