مشتریان گرامی، خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶ اردیبهشت ماه

 

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۵۰۰
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۵۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۱,۰۰۰
۵۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم ۷۰,۵۰۰
۵۰۰
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم ۷۰,۳۰۰
۵۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۶۹,۸۰۰
۵۰۰
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۱,۸۰۰
۵۰۰

قیمت ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت سپری

ردیف سایز سپری(cm) طول شاخه(m) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۵ ۶ بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
۵۰۰