یکشنبه

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در تمامی کارخانه های تولید کننده میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵۲,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵۲,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵۲,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۱۱ ۱۶ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۲ ۱۸ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۳ ۲۰ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۴ ۲۲ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۵ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۶ ۲۵ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۷ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۸ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۱۹ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۰ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳۰ ۱۲ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳۱ ۵٫۵ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳۲ ۶٫۵ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳۳ ۸ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۴۵۰
۲ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۹۵۰
۳ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۹۵۰
۴ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۹۵۰
۵ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۹۵۰
۶ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۹۵۰
۷ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۲۵۰
۸ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۲۵۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۲,۰۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۵۱,۰۰۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۹,۶۰۰

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۴۷,۰۰۰

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۴ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۵ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۶ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۱۷ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۱۸ ۱۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۹ ۱۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان ۴۶,۰۰۰
۲۰ ۱۴ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۲۱ ۱۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۲۲ ۱۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۳ ۲۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۴ ۲۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۵ ۲۵ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۶ ۲۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۷ ۳۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۸ ۳۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲۹ ۱۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۰ ۱۴ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۱ ۱۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۲ ۱۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۳ ۲۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۴ ۲۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۵ ۲۳ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۶ ۲۵ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۷ ۲۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۸ ۲۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳۹ ۳۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۰ ۳۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۱ ۳۴ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۲ ۳۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۳ ۳۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۴ ۴۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۵ ۴۵ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۶ ۵۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴۷ ۵٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴۸ ۶ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴۹ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۵۰ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۱ ۸٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۲ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۳ ۱۱ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۴ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۵ ۱۲٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۶ ۱۳ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۷ ۱۴ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۸ ۱۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵۹ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۶۰ ۸ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶۱ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۶۲ ۱۰ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶۳ ۱۲ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۶۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۶۵ ۱۴ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶۶ ۱۶ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۸,۶۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۸,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۸,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۹,۰۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۸,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۸,۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۸,۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۸,۲۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۸,۲۰۰

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۵۰,۷۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۷۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۹,۲۰۰

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۵۰,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۹,۷۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۴۹,۲۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۴۹,۴۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴
۶ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ ۴۹,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۴۹,۰۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۴۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷
۴ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۵,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۵,۳۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۵,۳۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۵,۰۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۵,۰۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۵,۰۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۵۰,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۹,۵۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۵۱,۱۰۰
۲ ۸ A3 سپهر ایرانیان ۵۳,۱۰۰
۳ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان
۴ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان
۵ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان
۶ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۵۰,۱۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۴۹,۸۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۴۹,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۴۹,۲۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب
۳ ۱۲ A2 شاهین بناب
۴ ۸ A3 شاهین بناب
۵ ۱۰ A3 شاهین بناب
۶ ۱۲ A3 شاهین بناب
۷ ۱۴ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۸ ۱۶ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۹ ۱۸ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۱۰ ۲۰ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۱۱ ۲۲ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۱۲ ۲۵ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۱۳ ۲۸ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰
۱۴ ۳۲ A3 شاهین بناب ۴۹,۰۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آریان فولاد ۴۸,۸۰۰
۲ ۱۲ A2 آریان فولاد ۴۸,۸۰۰
۳ ۱۲ A3 آریان فولاد
۴ ۱۴ A3 آریان فولاد
۵ ۱۶ A3 آریان فولاد
۶ ۱۸ A3 آریان فولاد ۴۸,۷۰۰
۷ ۲۰ A3 آریان فولاد ۴۸,۷۰۰
۸ ۲۲ A3 آریان فولاد ۴۸,۷۰۰

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد
۲ ۱۲ A3 بافق یزد
۳ ۱۴ A3 بافق یزد
۴ ۱۶ A3 بافق یزد
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۴۲,۵۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۴۲,۵۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۴۲,۵۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۴۲,۵۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۴۲,۵۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایوان غرب ۵۰,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایوان غرب ۵۰,۰۰۰
۳ ۱۶ A3 ایوان غرب ۵۰,۰۰۰
۴ ۱۸ A3 ایوان غرب ۵۰,۰۰۰
۵ ۲۰ A3 ایوان غرب ۵۰,۰۰۰

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۲ ۱۰ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۳ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۴ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۵ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۷ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۸ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۹ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۴۷,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۴۶,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز ۴۹,۶۰۰
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۴۹,۲۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز ۴۹,۲۰۰
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۴۹,۲۰۰

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰ ۴۵,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰ ۴۵,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰ ۴۵,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ ۴۵,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۴ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۵ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۶ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۷ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۸ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰
۱۹ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۸۰۰

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۳ ۱۶ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۴ ۱۸ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۵ ۲۰ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۴۸,۰۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۲,۵۵۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۷۵۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۵۵۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۵۵۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۵۵۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۵۵۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۵۵۰
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۵۵۰

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 هیربد زرندیه
۲ ۱۰ A3 هیربد زرندیه
۳ ۱۲ A3 هیربد زرندیه
۴ ۱۴ A3 هیربد زرندیه
۵ ۱۶ A3 هیربد زرندیه
۶ ۱۸ A3 هیربد زرندیه ۴۷,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 هیربد زرندیه ۴۷,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 هیربد زرندیه ۴۷,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 هیربد زرندیه ۴۷,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 هیربد زرندیه
۱۱ ۳۲ A3 هیربد زرندیه
۱۲ ۲۵ A4 هیربد زرندیه

قیمت میلگرد خرمدشت

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۴۸,۵۰۰
۲ ۱۰ A3 خرمدشت ۴۹,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۵,۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۵,۳۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۵,۳۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۰,۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۰,۳۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۵۰,۳۰۰

قیمت میلگرد ارزان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم

یکشنبه

قیمت انواع ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵۷,۰۰۰
۷ ۳ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۸ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۰ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۱ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۵۰۰
۱۲ ۶ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۳ ۶ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۴ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۵۰۰
۱۵ ۸ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۶ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۶۰۰
۱۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۵۰۰
۱۸ ۱۰ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۱۹ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۶۰۰
۲۰ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۵۰۰
۲۱ ۱۲ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۲ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۲,۶۰۰
۲۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۴ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲۵ ۱۵ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان

قیمت ورق سیاه st52

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۳,۰۰۰
۴ ۶ شیت فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۸ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۱۰ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۷ ۱۲ شیت فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۸ ۱۵ شیت فابریک ۶*۲ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۵۳,۰۰۰
۹ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۳,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۸۰۰
۱۱ ۲۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۸۰۰
۱۲ ۳۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۸۰۰
۱۳ ۳۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۸۰۰
۱۴ ۴۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۴ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۲,۴۰۰
۶ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۲,۵۰۰
۷ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۸ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۹ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۲,۴۰۰
۱۰ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۲,۵۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۸۰۰
۲ ۱۲ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۸۰۰
۳ ۱۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۸۰۰
۴ ۲۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۵۰۰
۵ ۲۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۵۰۰
۶ ۳۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۵۰۰
۷ ۳۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۵۰۰
۸ ۴۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۳,۵۰۰

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۷۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۷۸,۰۰۰
۲ ۰٫۷۰ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۷۸,۰۰۰
۳ ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شیت ۱٫۲۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۲ ۱۲ شیت ۱۰۰۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۳ ۱۵ شیت ۱٫۲۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۴ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۵ ۲۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۶ ۲۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۷ ۲۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۸ ۳۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۹ ۵۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز

قیمت ورق رنگی

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ قرمز ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰,۰۰۰
۲ آبی ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰,۰۰۰
۳ سفید ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰,۰۰۰
۴ نارنجی ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰,۰۰۰

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۳۰ رول عرض۱ کاشان
۲ ۰٫۳۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان
۳ ۰٫۳۵ رول عرض۱ کاشان
۴ ۰٫۴۰ رول عرض۱ کاشان
۵ ۰٫۴۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان
۶ ۰٫۴۵ رول عرض۱ کاشان ۸۵,۰۰۰
۷ ۰٫۴۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۵,۰۰۰
۸ ۰٫۵۰ رول عرض۱ کاشان ۸۱,۰۰۰
۹ ۰٫۵۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۱,۰۰۰
۱۰ ۰٫۵۵ رول عرض۱ کاشان ۷۹,۰۰۰
۱۱ ۰٫۵۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۹,۰۰۰
۱۲ ۰٫۶۰ رول عرض۱ کاشان ۷۹,۰۰۰
۱۳ ۰٫۶۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۹,۰۰۰
۱۴ ۰٫۷۰ رول عرض۱ کاشان ۸۰,۰۰۰
۱۵ ۰٫۷۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۰,۰۰۰
۱۶ ۰٫۸۰ رول عرض۱ کاشان ۸۰,۰۰۰
۱۷ ۰٫۸۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۰,۰۰۰
۱۸ ۰٫۹۰ رول عرض۱ کاشان ۷۸,۰۰۰
۱۹ ۰٫۹۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۸,۰۰۰
۲۰ ۱ رول عرض۱ کاشان ۷۸,۰۰۰
۲۱ ۱ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۸,۰۰۰
۲۲ ۱٫۲۵ رول عرض۱ کاشان ۷۸,۰۰۰
۲۳ ۱٫۲۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۸,۰۰۰
۲۴ ۱٫۵ رول عرض۱ کاشان ۷۸,۰۰۰

قیمت ورق اسیدشویی

ردیف ضخامت حالت آنالیز ابعاد (mm) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول ST37 عرض ۱٫۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۶۱,۰۰۰
۲ ۲٫۵ رول STW22 عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۶۱,۰۰۰

یکشنبه

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی ستونی

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۵۵,۵۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۵۵,۵۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۵۵,۵۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۵۵,۵۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۵۵,۵۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۵۵,۵۰۰

قیمت پروفیل گالوانیزه

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۸۵,۷۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۸۵,۲۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۸۴,۲۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۸۴,۲۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۸۳,۹۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۸۳,۷۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۸۵,۲۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۸۴,۷۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۸۴,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۸۴,۰۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۸۳,۷۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۸۳,۵۰۰

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۶۷,۲۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۶۶,۴۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۶,۲۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۶۱,۲۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۳ ۱۰۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۱,۰۰۰
۲۴ ۸۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۵ ۱۰۰*۵۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۶ ۱۰۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۶۰,۰۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۷,۰۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۶۶,۲۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۷,۵۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۶۶,۲۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۷,۵۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۶۶,۲۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۶۷,۵۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۶۶,۲۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۶۶,۲۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۶۷,۵۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۶۶,۲۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۵۹,۰۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۵۹,۲۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۵۹,۲۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۵۷,۵۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۵۷,۷۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۵۷,۷۰۰

قیمت انواع لوله

قیمت لوازم داربست

 

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۱۳۵,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۹۰,۰۰۰
۳ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۱۰۰,۰۰۰
۴ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۶,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۶۸,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۱۲۵,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۶۵,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۳۵,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۸۳,۵۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۸۳,۵۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۸۳,۳۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۸۳,۳۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۸۳,۳۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۸۲,۸۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۸۳,۰۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۸۳,۰۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۸۲,۵۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۸۲,۵۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۸۲,۵۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۸۲,۰۰۰

قیمت لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۶۴,۰۰۰
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۹,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۸,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۹۳۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۱,۰۶۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱,۰۵۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۱,۰۵۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۰,۸۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۰,۸۵۰
۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۶۰,۸۵۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

 

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱,۷۵۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۳,۳۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۴,۳۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۳/۷۳ ۹ تهران ۲۱/۳ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۲۶/۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۳۳/۴ ۳,۷۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۴۲/۲ ۳,۳۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۴۸/۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۶۰/۳ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۷۳ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۸۸/۹ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

 

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷۰ ۱۶۹ ۸ ۵۸,۸۵۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۲۰ ۱۲۷ ۱۰٫۵ ۵۸,۸۵۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۰۰ ۶۱ ۱۵٫۵ ۵۸,۳۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۶۱ ۲۱ ۵۸,۳۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۴۰۰ ۶۱ ۲۵ ۵۸,۳۰۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۳۷ ۳۳ ۵۸,۳۰۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

 

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۶۹ ۶۰,۸۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۲۷ ۶۰,۸۰۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۵۰ ۶۱ ۶۰,۵۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۶۱ ۶۰,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۵۵۰ ۶۱ ۶۰,۵۰۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۳۷ ۶۰,۵۰۰

قیمت لوله مبلی

 

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۷,۰۰۰
۲ ۱۳ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۲,۷۰۰
۳ ۱۶ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۲,۲۰۰
۴ ۱۸ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰
۵ ۲۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۲,۰۰۰

یکشنبه

 

قیمت محصولات مفتولی

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۰۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۲,۰۰۰
۳ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۶۴,۰۰۰
۴ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۲,۰۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۶۴,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۰,۰۰۰
۲ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۰,۰۰۰
۳ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۰,۰۰۰

قیمت مفتول حرارتی

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۸ کششی کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو
۲ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۶,۰۰۰
۵ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۶ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو
۷ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو

قیمت توری حصاری (فنس)

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۷۷,۵۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۷۷,۵۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۷۷,۵۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۷۷,۵۰۰

قیمت توری گابیون

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲ سفید تهران متر مربع ۶۶,۵۰۰
۲ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۳ ۳ سفید تهران کیلو ۷۵,۰۰۰

قیمت توری فرنگی

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۲۰۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۱۵۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۱,۲۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۱,۲۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۱,۲۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۳۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۲ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۳ ۰٫۷ تهران کیلو ۱۲۲,۰۰۰
۴ ۱ تهران کیلو
۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۷۱,۴۰۰
۶ ۲٫۵ تهران کیلو ۷۱,۴۰۰
۷ ۳ تهران کیلو ۷۱,۴۰۰
۸ ۴ تهران کیلو ۷۱,۴۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۷۱,۵۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۶۸,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۶۷,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۷۶,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۵۵,۵۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۵۵,۵۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۵۷,۴۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۵۸,۳۰۰

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۶۱,۰۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۶۱,۰۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۶۱,۰۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۴۶۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۱۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه

یکشنبه

قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد تعداد درهر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶ ۵۹,۰۰۰
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۴۸,۵۰۰
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴ ۴۶,۵۰۰
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲۱ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم
۲ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۳۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۵۳,۰۰۰
۳ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم
۴ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۵۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم

قیمت تیرآهن ناب تبریز

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم

قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاهین بناب ۱۲۶ کارخانه (بناب) کیلوگرم
۲ ۱۶ شاهین بناب ۱۶۵ کارخانه (بناب) کیلوگرم

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ظفر بناب ۱۲۵ کارخانه (بناب) کیلوگرم ۴۹,۴۰۰

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۶,۸۰۰,۰۰۰
۲ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۸,۷۰۰,۰۰۰
۳ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۰ کارخانه (ساری) شاخه
۲ ۱۴ فایکو ۱۵۰ کارخانه (ساری) شاخه
۳ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه (ساری) شاخه ۸,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ فایکو ۲۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۹,۵۰۰,۰۰۰
۵ ۲۰ فایکو ۲۵۰ کارخانه (ساری) شاخه
۶ ۲۲ فایکو ۳۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۷ ۲۴ فایکو ۳۵۵ کارخانه (ساری) شاخه

قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ آریان فولاد ۱۸۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۲ ۱۸ آریان فولاد ۲۱۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۳ ۲۰ آریان فولاد ۲۶۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۴ ۲۷ آریان فولاد ۴۳۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۵ ۲۲ آریان فولاد ۳۲۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه ۱۳,۶۰۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

 

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد تعداد درهر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۶ ۹,۲۰۰,۰۰۰
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۰

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

ردیف سایز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۲ ۱۶ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۳ ۱۸ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۴ ۲۰ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۵ ۲۲ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ کوثر اهواز ۱۳۰ کارخانه (اهواز) کیلوگرم
۲ ۱۶ کوثر اهواز ۱۶۷ کارخانه (اهواز) کیلوگرم
۳ ۱۸ کوثر اهواز ۲۱۳ کارخانه (اهواز) کیلوگرم

قیمت تیرآهن هاش

ردیف سایز استاندارد کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲ ۱۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۳ ۱۲ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۵ ۱۴ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم
۶ ۱۴ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۷ ۱۶ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم
۸ ۱۶ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۹ ۱۸ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم
۱۰ ۱۸ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۱ ۲۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۲ ۲۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۳ ۲۲ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۴ ۲۲ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۵ ۲۴ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۶ ۲۴ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم
۱۷ ۲۶ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۸ ۲۶ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۹ ۲۸ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۰ ۲۸ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۱ ۳۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۲ ۳۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۳ ۳۲ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۴ ۳۲ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۵ ۳۴ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۶ ۳۴ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۷ ۳۶ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۸ ۳۶ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۹ ۴۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۰ ۴۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۱ ۴۵ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۲ ۴۵ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۳ ۵۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۴ ۵۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۵ ۵۵ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم
۳۶ ۵۵ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۷ ۶۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۸ ۶۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۹ ۶۵ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم
۴۰ ۶۵ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم

یکشنبه

قیمت خرپا

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۴ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۲۷,۸۵۰
۵ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۲۶,۵۰۰

یکشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۳ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۴ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۱۲ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۱۳ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۵ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۱۸ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۱,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۱,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۱,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۱,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۱,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۱,۳۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۱,۳۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶

یکشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۳,۰۰۰
۳ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۴ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۱۲ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۱۳ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۵ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۲۰۰
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۳۰۰
۱۸ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۰۰۰
۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۱,۳۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۱,۳۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۱,۳۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۱,۳۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۱,۳۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۱,۳۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۱,۳۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶

پنجشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۳ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۴ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۲ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۳ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۵ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۶ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۱۸ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰
۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۰,۵۰۰

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۰,۵۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۵۰,۵۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۵۰,۵۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۰,۵۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۵۰,۵۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۵۰,۵۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۵۰,۵۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۱,۰۰۰

پنجشنبه

قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد تعداد درهر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۴۳,۵۰۰
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۴۳,۵۰۰
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۴۳,۵۰۰
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲۱ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم
۲ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۳۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۵۲,۳۰۰
۳ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم
۴ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۵۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم

قیمت تیرآهن ناب تبریز

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم

قیمت تیرآهن شاهین بناب

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاهین بناب ۱۲۶ کارخانه (بناب) کیلوگرم
۲ ۱۶ شاهین بناب ۱۶۵ کارخانه (بناب) کیلوگرم

قیمت تیرآهن ظفر بناب

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ظفر بناب ۱۲۵ کارخانه (بناب) کیلوگرم ۴۹,۴۰۰

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۶,۴۰۰,۰۰۰
۲ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۸,۳۵۰,۰۰۰
۳ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۰ کارخانه (ساری) شاخه
۲ ۱۴ فایکو ۱۵۰ کارخانه (ساری) شاخه
۳ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه (ساری) شاخه ۸,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ فایکو ۲۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۹,۳۰۰,۰۰۰
۵ ۲۰ فایکو ۲۵۰ کارخانه (ساری) شاخه
۶ ۲۲ فایکو ۳۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۷ ۲۴ فایکو ۳۵۵ کارخانه (ساری) شاخه

قیمت تیرآهن آریان فولاد

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ آریان فولاد ۱۸۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۲ ۱۸ آریان فولاد ۲۱۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۳ ۲۰ آریان فولاد ۲۶۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۴ ۲۷ آریان فولاد ۴۳۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۵ ۲۲ آریان فولاد ۳۲۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه ۱۳,۴۰۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد تعداد درهر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۶ ۹,۱۵۰,۰۰۰
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ۹,۳۵۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۰

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

ردیف سایز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۲ ۱۶ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۳ ۱۸ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۴ ۲۰ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم
۵ ۲۲ یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ کوثر اهواز ۱۳۰ کارخانه (اهواز) کیلوگرم
۲ ۱۶ کوثر اهواز ۱۶۷ کارخانه (اهواز) کیلوگرم
۳ ۱۸ کوثر اهواز ۲۱۳ کارخانه (اهواز) کیلوگرم

قیمت تیرآهن هاش

ردیف سایز استاندارد کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲ ۱۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۳ ۱۲ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۳۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۵ ۱۴ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۹۶ انبار تهران کیلوگرم
۶ ۱۴ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۷ ۱۶ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۳۶۴ انبار تهران کیلوگرم
۸ ۱۶ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۹ ۱۸ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۴۲۶ انبار تهران کیلوگرم
۱۰ ۱۸ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۵۹۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۱ ۲۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۵۱۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۲ ۲۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۷۳۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۳ ۲۲ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۶۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۴ ۲۲ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۸۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۵ ۲۴ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۷۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۶ ۲۴ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۹۹۸ انبار تهران کیلوگرم
۱۷ ۲۶ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۸۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۸ ۲۶ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۱۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۱۹ ۲۸ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۹۲۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۰ ۲۸ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۲۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۱ ۳۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۲ ۳۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۳ ۳۲ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۱۷۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۴ ۳۲ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۵۳۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۵ ۳۴ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۲۶۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۶ ۳۴ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۶۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۷ ۳۶ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۳۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۸ ۳۶ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۲۹ ۴۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۵۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۰ ۴۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۱ ۴۵ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۶۸۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۲ ۴۵ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۰۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۳ ۵۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۸۶۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۴ ۵۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۲۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۵ ۵۵ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۱۹۹۲ انبار تهران کیلوگرم
۳۶ ۵۵ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۴۰۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۷ ۶۰ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۱۴۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۸ ۶۰ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۵۵۰ انبار تهران کیلوگرم
۳۹ ۶۵ HEA (سبک) وارداتی ۱۲ ۲۲۹۰ انبار تهران کیلوگرم
۴۰ ۶۵ HEB (سنگین) وارداتی ۱۲ ۲۷۰۰ انبار تهران کیلوگرم