چهارشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۳ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۴ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰
۵ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۹۰۰
۶ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۷ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۸ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰
۱۰ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۳۰,۵۰۰
۱۲ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۳ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۱۴ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۱۵ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۱۶ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۷ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۸ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰
۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن

قیمت ناودانی

ردیف سایز ناودانی (cm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰

چهارشنبه

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۳۰,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۳۰,۲۰۰

چهارشنبه

میلگرد

قیمت میلگرد کارخانه و بنگاه

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم

۲ ۱۲ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۱,۸۰۰

۳ ۱۰ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۲,۸۰۰

۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۱۰ ۱۶ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۱,۱۵۰

۱۱ ۱۸ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۲ ۲۰ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۳ ۲۲ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۴ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۲۰۰

۱۵ ۲۵ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۶ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۲۰۰

۱۷ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰

۱۸ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰

۱۹ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰

۲۰ ۱۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

۲۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

۲۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

۲۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۶۵۰

۲۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۶۵۰

۲۹ ۵٫۵ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۲,۸۰۰

۳۰ ۶٫۵ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۲,۸۰۰

۳۱ ۸ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۲۸۰

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۴ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۵ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۶ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۱۷ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۱۸ ۱۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۸۰۰
۱۹ ۱۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان ۳۰,۱۰۰
۲۰ ۱۴ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۱ ۱۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۲ ۱۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۳ ۲۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۴ ۲۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۵ ۲۵ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۶ ۲۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۷ ۳۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۸ ۳۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۹ ۱۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۰ ۱۴ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۱ ۱۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۲ ۱۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۳ ۲۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۴ ۲۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۵ ۲۳ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۶ ۲۵ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۷ ۲۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۸ ۲۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۹ ۳۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۰ ۳۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۱ ۳۴ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۲ ۳۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۳ ۳۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۴ ۴۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۵ ۴۵ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۶ ۵۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۷ ۵٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۴۸ ۶ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴۹ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵۰ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۱ ۸٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵۲ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۳ ۱۱ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۴ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۵ ۱۲٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۶ ۱۳ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵۷ ۱۴ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۸ ۱۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۹ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶۰ ۸ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۱ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶۲ ۱۰ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۳ ۱۲ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۵ ۱۴ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۶ ۱۶ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۷,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۷,۵۰۰

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۲۸,۵۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۲۵۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۸۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۴ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۵ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸,۶۰۰
۶ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸,۶۰۰

قیمت میلگرد ارزان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۵,۴۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۱,۷۰۰
۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۱,۷۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۵ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۹,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۰,۳۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۴ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۵ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۶ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۷ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۲۰۰

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۹,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۲۸,۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۳۰,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۲۸,۲۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ ۲۸,۴۲۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۲۸,۴۲۰

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۷۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۹,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۸,۴۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۹,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۹,۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۸۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۹۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۹۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان
۲ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۲۹,۶۰۰
۳ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان
۴ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان
۵ ۸ A3 سپهر ایرانیان ۳۰,۱۰۰
۶ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۲۹,۳۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۲۹,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۲۹,۰۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب ۲۹,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۲۹,۳۰۰
۳ ۸ A3 شاهین بناب
۴ ۱۰ A3 شاهین بناب
۵ ۱۲ A3 شاهین بناب
۶ ۱۴ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۷ ۱۶ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۸ ۱۸ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۹ ۲۰ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۰ ۲۲ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۱ ۲۵ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۲ ۲۸ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۳ ۳۲ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A2 آریان فولاد ۲۶,۱۰۰
۲ ۱۲ A3 آریان فولاد ۲۶,۲۰۰
۳ ۱۴ A3 آریان فولاد ۲۷,۶۰۰
۴ ۱۶ A3 آریان فولاد ۲۷,۶۰۰
۵ ۱۸ A3 آریان فولاد ۲۷,۶۰۰
۶ ۲۲ A3 آریان فولاد ۲۵,۹۰۰
۷ ۲۸ A3 آریان فولاد ۲۵,۹۰۰

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۲۸,۹۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد ۲۸,۳۰۰
۴ ۱۶ A3 بافق یزد ۲۸,۳۰۰
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ A3 ایوان غرب ۲۸,۰۰۰
۲ ۱۸ A3 ایوان غرب
۳ ۲۰ A3 ایوان غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۲ ۱۲ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۴ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۵ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۶ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۷ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۹ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۲۹,۴۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۲۸,۹۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۲۸,۹۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۱۰ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۲۰۰
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۰۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۰۰۰
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۰۰۰

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۴ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۵ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۶ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۷ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۸ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰
۱۹ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه گلستان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۸۰۰

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۳ ۱۶ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۴ ۱۸ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۵ ۲۰ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰

چهارشنبه

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل گالوانیزه

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۵۳,۱۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۵۲,۶۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۵۱,۶۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۵۱,۶۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۳۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۱۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۵۲,۴۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۵۱,۹۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۲۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۲۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰

قیمت قوطی ستونی

 

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۳۲,۹۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۳۲,۱۰۰
۴ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان انبار ۳۳,۱۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۹ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان انبار ۳۲,۹۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۱۲ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان انبار ۳۲,۹۰۰
۱۳ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۱۴ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۵ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان انبار ۳۲,۹۰۰
۱۶ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۷ ۸۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۸ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ ۴۶ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۰ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۱ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۲ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۳ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان انبار ۳۲,۱۰۰
۲۴ ۱۰۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۵ ۱۰۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۶ ۱۰۰*۵۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۸ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۹ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۶۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۳۰,۸۰۰
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۳۰,۶۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۳۰,۸۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۳۰,۸۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۳۰,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۳۰,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۳۰,۲۰۰

قیمت انواع لوله

قیمت لوازم داربست

 

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۸۶,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۵۷,۰۰۰
۳ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۶۷,۰۰۰
۴ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۳۵,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۳۷,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۷۸,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۴۶,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۲۳,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۵۰,۹۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۵۰,۹۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۵۰,۲۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۵۰,۲۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۵۰,۲۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۴۹,۷۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۴۹,۷۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۴۹,۷۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۴۹,۲۰۰

قیمت لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۴ کیلوگرم اصفهان/کارخانه

۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم اصفهان/کارخانه ۳۱,۶۰۰
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم اصفهان/کارخانه

۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم اصفهان/کارخانه ۳۱,۱۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم اصفهان/کارخانه ۳۱,۳۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲ شاخه اصفهان/انبار ۴۷۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه اصفهان/انبار ۵۷۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۲۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۲۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۰۰۰
۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲۱/۳ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۶۳۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲۶/۷ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۷۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۱,۲۲۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴۲/۲ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۱,۲۴۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۴۸/۳ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۱,۶۸۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۲,۲۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷۳ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۳,۱۸۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۴,۴۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۵,۴۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲۱/۳ ۳/۷۳ ۹ تهران ۷۸۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲۶/۷ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۸۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴۲/۲ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۱,۵۸۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۴۸/۳ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۲,۱۵۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۲,۶۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷۳ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۴,۰۵۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۵,۶۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۷,۹۵۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۸ ۶ ۱۶۹ ۱۲۷۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۷,۲۸۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۱۰ ۶ ۱۲۷ ۱۲۲۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۷,۲۸۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۱۵ ۶ ۶۱ ۹۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۱۹ ۶ ۶۱ ۱۲۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۲۲ ۶ ۶۱ ۱۴۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۳۱ ۶ ۳۷ ۱۲۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ ۱۶۹ ۱۳۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۹,۰۳۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ ۱۲۷ ۱۳۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۹,۰۳۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ ۶۱ ۹۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ ۶۱ ۱۳۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ ۶۱ ۱۵۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ ۳۷ ۱۵۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰

قیمت لوله مبلی

 

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۴۰,۷۰۰
۲ ۱۳ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۶۰۰
۳ ۱۶ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۳۰۰
۴ ۱۸ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۵ ۲۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰

چهارشنبه

قیمت انواع ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۴۰۰
۴ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۹۰۰
۵ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۹۰۰
۶ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۷ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۷۵۰
۸ ۸ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۵۰۰
۹ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۱۰ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۷۵۰
۱۱ ۱۰ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۵۰۰
۱۲ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۷۰۰
۱۳ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۸۰۰
۱۴ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۸۰۰
۱۵ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۹۰۰
۱۶ ۱۵ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۵۰۰

قیمت ورق سیاه st52

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۵ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۲۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۴,۰۰۰
۶ ۲۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۴,۰۰۰
۷ ۳۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۵,۰۰۰
۸ ۳۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۵,۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳۰,۰۰۰
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۴ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۲۰۰
۶ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۲۰۰
۸ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
۹ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
۱۰ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۴۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۵۰
۲ ۱۲ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۳ ۱۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۴ ۲۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۵ ۲۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۶ ۳۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰,۳۵۰
۷ ۳۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰,۵۰۰

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۵ شیت ۱۰۰۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۷,۹۰۰
۲ ۱۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۸,۰۰۰
۳ ۲۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۸,۶۰۰
۴ ۳۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۵۰۰
۵ ۳۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۵۰۰
۶ ۴۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۵۰۰
۷ ۲۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۳۵۰

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳۶,۰۰۰

قیمت ورق رنگی

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰
۲ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰
۳ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰
۴ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۳۵ رول عرض۱ کاشان ۴۹,۵۰۰
۲ ۰٫۳۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۹,۵۰۰
۳ ۰٫۴۰ رول عرض۱ کاشان ۴۴,۳۰۰
۴ ۰٫۴۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۴,۳۰۰
۵ ۰٫۴۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۲,۰۰۰
۶ ۰٫۴۵ رول عرض۱ کاشان ۴۲,۰۰۰
۷ ۰٫۵۰ رول عرض۱ کاشان ۴۱,۰۰۰
۸ ۰٫۵۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۱,۰۰۰
۹ ۰٫۵۵ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۰ ۰٫۵۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۱ ۰٫۶۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۲ ۰٫۶۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۳ ۰٫۷۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۴۰۰
۱۴ ۰٫۷۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۴۰۰
۱۵ ۰٫۸۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۲۰۰
۱۶ ۰٫۸۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۲۰۰
۱۷ ۰٫۹۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۱۸ ۰٫۹۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰
۱۹ ۱ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۰ ۱ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۱ ۱٫۲۵ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۲ ۱٫۲۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۳ ۱٫۵ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۴ ۱٫۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰

قیمت ورق اسیدشویی

ردیف ضخامت حالت آنالیز ابعاد (mm) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول ST37 عرض ۱٫۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳۰,۱۰۰
۲ ۲٫۵ رول STW22 عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲۹,۵۰۰

سه شنبه

میلگرد

قیمت میلگرد کارخانه و بنگاه

قیمت میلگرد ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم

۲ ۱۲ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۱,۸۰۰

۳ ۱۰ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۲,۸۰۰

۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۱۰ ۱۶ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۱,۱۵۰

۱۱ ۱۸ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۲ ۲۰ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۳ ۲۲ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۴ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۲۰۰

۱۵ ۲۵ شاخه آجدار A4 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

۱۶ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۹,۲۰۰

۱۷ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰

۱۸ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰

۱۹ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۰۰۰

۲۰ ۱۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

۲۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

۲۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

۲۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

۲۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۶۵۰

۲۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۶۵۰

۲۹ ۵٫۵ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۲,۸۰۰

۳۰ ۶٫۵ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۲,۸۰۰

۳۱ ۸ کلاف ساده A1 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۲۸۰

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۴ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۵ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۶ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۱۷ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۱۸ ۱۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۸۰۰
۱۹ ۱۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان ۳۰,۱۰۰
۲۰ ۱۴ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۱ ۱۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۲ ۱۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۳ ۲۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۴ ۲۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۵ ۲۵ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲۶ ۲۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۷ ۳۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۸ ۳۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۲۹ ۱۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۰ ۱۴ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۱ ۱۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۲ ۱۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۳ ۲۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۴ ۲۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۵ ۲۳ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۶ ۲۵ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۷ ۲۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۸ ۲۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۳۹ ۳۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۰ ۳۲ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۱ ۳۴ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۲ ۳۶ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۳ ۳۸ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۴ ۴۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۵ ۴۵ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۶ ۵۰ شاخه ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۱,۴۰۰
۴۷ ۵٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۴۸ ۶ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۴۹ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵۰ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۱ ۸٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵۲ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۳ ۱۱ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۴ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۵ ۱۲٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۶ ۱۳ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۵۷ ۱۴ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۸ ۱۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۲,۶۰۰
۵۹ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶۰ ۸ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۱ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶۲ ۱۰ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۳ ۱۲ کلاف آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۵ ۱۴ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۳۰,۶۰۰
۶۶ ۱۶ کلاف آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۷,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۷,۵۰۰

قیمت میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۲۸,۵۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۱۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۴ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۵ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸,۶۰۰
۶ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۸,۶۰۰

قیمت میلگرد ارزان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۲۹,۱۰۰

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۳۰,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۳۰,۲۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۵,۴۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۱,۷۰۰
۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۱,۷۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۵ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۸,۱۰۰

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۹,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۰,۳۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۸,۷۰۰

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۶,۰۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۴ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۵ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۰۰۰
۶ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۷ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۷,۲۰۰

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۹,۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۹,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۸,۷۵۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۲۸,۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۳۰,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۲۸,۲۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ ۲۸,۴۲۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۲۸,۴۲۰

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۷,۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۷,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۷,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۷,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۷,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۷,۸۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۹,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۸,۷۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۹,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۸,۶۵۰

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۸,۴۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۷,۸۵۰

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۹,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۹,۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۲۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۸۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۸,۸۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۹۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۹۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۸,۳۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان
۲ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۲۹,۶۰۰
۳ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان
۴ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان
۵ ۸ A3 سپهر ایرانیان ۳۰,۱۰۰
۶ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۲۹,۳۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۲۹,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۲۹,۰۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۲۸,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب ۲۹,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۲۹,۳۰۰
۳ ۸ A3 شاهین بناب
۴ ۱۰ A3 شاهین بناب
۵ ۱۲ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۶ ۱۴ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۷ ۱۶ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۸ ۱۸ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۹ ۲۰ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۰ ۲۲ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۱ ۲۵ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۲ ۲۸ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰
۱۳ ۳۲ A3 شاهین بناب ۲۹,۰۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A2 آریان فولاد ۲۶,۱۰۰
۲ ۱۲ A3 آریان فولاد ۲۶,۲۰۰
۳ ۱۴ A3 آریان فولاد ۲۷,۶۰۰
۴ ۱۶ A3 آریان فولاد ۲۷,۶۰۰
۵ ۱۸ A3 آریان فولاد ۲۷,۶۰۰
۶ ۲۲ A3 آریان فولاد ۲۵,۹۰۰
۷ ۲۸ A3 آریان فولاد ۲۵,۹۰۰

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۲۸,۹۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد ۲۸,۳۰۰
۴ ۱۶ A3 بافق یزد ۲۸,۳۰۰
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد ۲۸,۰۰۰

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ A3 ایوان غرب ۲۸,۰۰۰
۲ ۱۸ A3 ایوان غرب
۳ ۲۰ A3 ایوان غرب

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۲ ۱۲ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۴ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۵ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۶ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۷ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۲۷,۲۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۹ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۲۹,۴۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۲۸,۹۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۲۸,۹۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰
۱۰ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۲۸,۴۰۰

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۲۰۰
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۰۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۰۰۰
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۲۸,۰۰۰

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۴ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۵ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۶ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۷ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۸ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰
۱۹ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه گلستان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آتیه خلیج فارس کیلوگرم ۲۲,۸۰۰

قیمت میلگرد ایزدخواست جنوب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۳ ۱۶ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۴ ۱۸ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰
۵ ۲۰ A3 ایزدخواست جنوب ۲۵,۵۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر ۲۴,۴۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
۸ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۲۲,۷۰۰

سه شنبه

قیمت محصولات مفتولی

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۷,۵۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۳۷,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۷,۵۰۰
۴ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۳۷,۵۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۴,۵۰۰
۲ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۴,۵۰۰
۳ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۴,۵۰۰

قیمت مفتول حرارتی

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۸ کششی کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۴,۵۰۰
۲ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶ فوق کشش) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۳,۱۰۰
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸ فوق کشش) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۳,۱۰۰
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو ۳۳,۱۰۰

قیمت توری حصاری (فنس)

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۵۱,۰۰۰
۲ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۵۱,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۵۱,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۵۱,۰۰۰

قیمت توری گابیون

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲ سفید تهران متر مربع ۴۳,۰۰۰
۲ ۳ سفید تهران کیلو ۵۱,۰۰۰

قیمت توری فرنگی

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۶۸۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۳۸,۰۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۳۸,۰۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۳۸,۰۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت تولید کننده وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ایران ۶ کیلویی ۶۷۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ایران ۹ کیلویی ۸۲۰,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۵۷,۰۰۰
۲ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۵۷,۰۰۰
۳ ۲٫۲ تهران کیلو ۴۷,۰۰۰
۴ ۲٫۵ تهران کیلو ۴۷,۰۰۰
۵ ۳ تهران کیلو ۴۷,۰۰۰
۶ ۴ تهران کیلو ۴۷,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو ۴۷,۰۰۰
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۴۴,۰۰۰
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۴۲,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۴۱,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۴۰,۵۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۵۱,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۸۰۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۹۰۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۸۰۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۹۰۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۳۲,۰۰۰
۲ ۸ آجدار شیراز کیلو ۳۲,۰۰۰
۳ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۳۱,۰۰۰
۴ ۱۰ آجدار شیراز کیلو ۳۱,۰۰۰

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۳۵,۹۰۰
۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۳۵,۹۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) ضخامت (mm) نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ ۲ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۲۷۰,۰۰۰
۲ ۵ ۲٫۵ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۳۷۰,۰۰۰

قیمت تیر حصار (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) ضخامت نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ ۲٫۵ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۳۱۰,۰۰۰
۲ ۵ ۳ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۴۱۰,۰۰۰

قیمت خاموت

 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۳۰,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۳۰,۲۰۰

سه شنبه

قیمت انواع ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۴۰۰
۴ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۹۰۰
۵ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۹۰۰
۶ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۷ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۷۵۰
۸ ۸ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۵۰۰
۹ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۱۰ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۷۵۰
۱۱ ۱۰ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۵۰۰
۱۲ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۷۰۰
۱۳ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۸۰۰
۱۴ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۸۰۰
۱۵ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۹۰۰
۱۶ ۱۵ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۵۰۰

قیمت ورق سیاه st52

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۳ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۱۵ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۵ ۲۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۴,۰۰۰
۶ ۲۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۴,۰۰۰
۷ ۳۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۵,۰۰۰
۸ ۳۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۳۵,۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۳۰,۰۰۰
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد سبا بنگاه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۴ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۲۰۰
۶ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۲۰۰
۸ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
۹ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
۱۰ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۴۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۵۰
۲ ۱۲ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۳ ۱۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۴ ۲۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۵ ۲۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۹,۹۰۰
۶ ۳۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰,۳۵۰
۷ ۳۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۳۰,۵۰۰

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۵ شیت ۱۰۰۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۷,۹۰۰
۲ ۱۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۸,۰۰۰
۳ ۲۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۸,۶۰۰
۴ ۳۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۵۰۰
۵ ۳۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۵۰۰
۶ ۴۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۵۰۰
۷ ۲۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۹,۳۵۰

قیمت ورق روغنی

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳۶,۰۰۰

قیمت ورق رنگی

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰
۲ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰
۳ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰
۴ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۸,۶۰۰

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۳۵ رول عرض۱ کاشان ۴۹,۵۰۰
۲ ۰٫۳۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۹,۵۰۰
۳ ۰٫۴۰ رول عرض۱ کاشان ۴۴,۳۰۰
۴ ۰٫۴۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۴,۳۰۰
۵ ۰٫۴۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۲,۰۰۰
۶ ۰٫۴۵ رول عرض۱ کاشان ۴۲,۰۰۰
۷ ۰٫۵۰ رول عرض۱ کاشان ۴۱,۰۰۰
۸ ۰٫۵۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۱,۰۰۰
۹ ۰٫۵۵ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۰ ۰٫۵۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۱ ۰٫۶۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۲ ۰٫۶۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۶۰۰
۱۳ ۰٫۷۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۴۰۰
۱۴ ۰٫۷۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۴۰۰
۱۵ ۰٫۸۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۲۰۰
۱۶ ۰٫۸۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۲۰۰
۱۷ ۰٫۹۰ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۱۸ ۰٫۹۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰
۱۹ ۱ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۰ ۱ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۱ ۱٫۲۵ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۲ ۱٫۲۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۳ ۱٫۵ رول عرض۱ کاشان ۴۰,۰۰۰
۲۴ ۱٫۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۴۰,۰۰۰

قیمت ورق اسیدشویی

ردیف ضخامت حالت آنالیز ابعاد (mm) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول ST37 عرض ۱٫۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳۰,۱۰۰
۲ ۲٫۵ رول STW22 عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲۹,۵۰۰

سه شنبه

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل گالوانیزه

 

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۵۳,۱۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۵۲,۶۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۵۱,۶۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۵۱,۶۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۳۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۱۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۵۲,۴۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۵۱,۹۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۲۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۵۱,۲۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰

قیمت قوطی ستونی

 

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۳۱,۱۰۰

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۳۲,۹۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۳۲,۱۰۰
۴ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان انبار ۳۳,۱۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۹ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان انبار ۳۲,۹۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۱۲ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان انبار ۳۲,۹۰۰
۱۳ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۹۰۰
۱۴ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۵ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان انبار ۳۲,۹۰۰
۱۶ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۷ ۸۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۸ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ ۴۶ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۰ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۱ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۲ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۳ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان انبار ۳۲,۱۰۰
۲۴ ۱۰۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۵ ۱۰۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۶ ۱۰۰*۵۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۸ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰
۲۹ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۳۱,۱۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۶۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۳۱,۹۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۳۱,۹۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۳۰,۸۰۰
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۳۰,۶۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۳۰,۸۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۳۰,۸۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۳۰,۰۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۳۰,۲۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۳۰,۲۰۰

قیمت انواع لوله

قیمت لوازم داربست

 

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۸۶,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۵۷,۰۰۰
۳ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۶۷,۰۰۰
۴ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۳۵,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۳۷,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۷۸,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۴۶,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۲۳,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۵۰,۹۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۵۰,۹۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۵۰,۷۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۵۰,۲۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۵۰,۲۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۵۰,۲۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۴۹,۷۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۴۹,۷۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۴۹,۷۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۴۹,۲۰۰

قیمت لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۴ کیلوگرم اصفهان/کارخانه

۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم اصفهان/کارخانه ۳۱,۶۰۰
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم اصفهان/کارخانه

۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم اصفهان/کارخانه ۳۱,۱۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم اصفهان/کارخانه ۳۱,۳۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲ شاخه اصفهان/انبار ۴۷۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه اصفهان/انبار ۵۷۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۲۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۲۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۰۰۰
۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۳,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲۱/۳ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۶۳۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲۶/۷ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۷۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۱,۲۲۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴۲/۲ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۱,۲۴۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۴۸/۳ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۱,۶۸۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۲,۲۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷۳ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۳,۱۸۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۴,۴۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۵,۴۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲۱/۳ ۳/۷۳ ۹ تهران ۷۸۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲۶/۷ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۸۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴۲/۲ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۱,۵۸۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۴۸/۳ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۲,۱۵۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۲,۶۵۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷۳ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۴,۰۵۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۵,۶۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۷,۹۵۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

 

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۸ ۶ ۱۶۹ ۱۲۷۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۷,۲۸۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۱۰ ۶ ۱۲۷ ۱۲۲۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۷,۲۸۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۱۵ ۶ ۶۱ ۹۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۱۹ ۶ ۶۱ ۱۲۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۲۲ ۶ ۶۱ ۱۴۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۳۱ ۶ ۳۷ ۱۲۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۶,۹۵۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ ۱۶۹ ۱۳۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۹,۰۳۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ ۱۲۷ ۱۳۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۹,۰۳۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ ۶۱ ۹۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ ۶۱ ۱۳۰۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ ۶۱ ۱۵۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ ۳۷ ۱۵۵۰ اصفهان – کارخانه سپاهان ۳۸,۷۰۰

قیمت لوله مبلی

 

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۴۰,۷۰۰
۲ ۱۳ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۶۰۰
۳ ۱۶ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۳۰۰
۴ ۱۸ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰
۵ ۲۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۳۷,۱۰۰

سه شنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۳ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۴ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰
۵ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۹۰۰
۶ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۷ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۸ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰
۱۰ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۳۰,۵۰۰
۱۲ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۳ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۱۴ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۱۵ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۶۰۰
۱۶ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۷ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۸ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰
۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن

قیمت ناودانی

ردیف سایز ناودانی (cm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۷۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۸۰۰

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۲۹,۵۰۰