دوشنبه

  قیمت قوطی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
قیمت در بنگاه (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
۱۹۸۰۰ ۵٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۱۰ ۱
۱۹۸۰۰ ۷٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۲۰ ۲
۱۹۸۰۰ ۹٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۲۰ ۳
۱۹۸۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۳۰ ۴
۱۹۸۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۴۰×۲۰ ۵
۱۹۸۰۰ ۱۵ ۶ ۲ ۴۰×۴۰ ۶
۱۹۸۰۰ ۱۹ ۶ ۲ ۵۰×۵۰ ۷
۱۹۸۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۶۰×۶۰ ۸
۱۹۶۰۰ ۳۳ ۶ ۲٫۵ ۷۰×۷۰ ۹
۱۹۶۰۰ ۴۰ ۶ ۳ ۷۰×۷۰ ۱۰
۱۹۸۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۸۰×۴۰ ۱۱
۱۹۶۰۰ ۲۹ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۴۰ ۱۲
۱۹۶۰۰ ۳۴ ۶ ۳ ۸۰×۴۰ ۱۳
۱۹۶۰۰ ۳۸ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۸۰ ۱۴
۱۹۶۰۰ ۴۶ ۶ ۳ ۸۰×۸۰ ۱۵
۱۹۶۰۰ ۴۳ ۶ ۲٫۵ ۹۰×۹۰ ۱۶
۱۹۶۰۰ ۵۰ ۶ ۳ ۹۰×۹۰ ۱۷
۱۹۶۰۰ ۳۳ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۴۰ ۱۸
۱۹۶۰۰ ۴۰ ۶ ۳ ۱۰۰×۴۰ ۱۹
۱۹۶۰۰ ۳۶ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۵۰ ۲۰
۱۹۶۰۰ ۳۴ ۶ ۳ ۱۰۰×۵۰ ۲۱
۱۹۶۰۰ ۵۷ ۶ ۳ ۱۰۰×۱۰۰ ۲۲
۱۹۶۰۰ ۱۲۵ ۱۲ ۳ ۱۳۰×۱۳۰ ۲۳
۱۹۶۰۰ ۱۳۶ ۱۲ ۳ ۱۲۰×۱۲۰ ۲۴
۱۹۶۰۰ ۱۴۸ ۱۲ ۳ ۱۳۰×۱۳۰ ۲۵
۱۹۶۰۰ ۱۶۰ ۱۲ ۳ ۱۴۰×۱۴۰ ۲۶
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت پروفیل در بنگاه اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
قیمت در بنگاه (ریال) وزن شاخه ۶ متری (kg) ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
۲۰۹۰۰ ۱۴٫۸ ۲ سپری پروفیل ۵۰۷ ۱
۲۰۹۰۰ ۱۴٫۸ ۲ لنگه دری پروفیل ۵۰۸ ۲
۲۰۹۰۰ ۱۴٫۸ ۲ چهارچوبی پروفیل ۵۰۹ ۳
۲۰۹۰۰ ۲۳٫۲ ۲ چهارچوبی فلزی ساده ۱_۸۶ ۴
۲۰۹۰۰ ۲۴٫۵ ۲ چهارچوبی فلزی فرانسوی ۱۱_۸۶ ۵
۲۰۹۰۰ ۱۳٫۹ ۲ چهار چوبی فلزی دولبه ۱۲_۸۶ ۶
۱۸۸۰۰ ۲٫۵ Z_18 ۷
۱۸۲۰۰ ۴۶ ۳ Z_18 ۸
۱۹۱۰۰ ۲٫۵ Z_20 ۹
۱۸۵۰۰ ۴۹ ۳ Z_20 ۱۰
۱۹۱۰۰ ۲٫۵ Z_22 ۱۱
۱۸۵۰۰ ۵۲ ۳ Z_22 ۱۲
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

دوشنبه

  قیمت ورق سیاه در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۴ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۱۰۰
۶ ۴ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۷ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۸ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۹ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۰ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۱ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۲ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۳ ۶ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۴ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۵ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۹۵۰
۱۶ ۸ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۰۰۰
۱۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۸ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۹۵۰
۱۹ ۱۰ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۰ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۱ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۲ ۱۲ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۵۰۰
۲۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۴ ۱۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۱۰۰
۲۵ ۱۵ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۳۰۰
۲۶ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا
۲۷ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا ۱۷۹۵۰
۲۸ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا
۲۹ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا ۱۷۹۵۰
۳۰ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا
۳۱ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا ۱۸۰۰۰
۳۲ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۳ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۴ ۶ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۳۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا ۱۷۷۰۰
۳۶ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۳۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا ۱۷۷۰۰
۳۸ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۳۹ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۴۰ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۴۱ ۱۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۴۲ ۱۲ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۴۳ ۱۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۴۴ ۲۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۶۶۵۰
۴۵ ۲۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز
۴۶ ۳۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۴۷ ۳۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۴۸ ۴۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۴۹ ۴۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۵۰ ۵۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۵۱ ۱۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۲ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۳ ۱۲ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۴ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۵ ۱۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۶ ۱۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۷ ۲۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۸ ۲۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان ۱۶۲۵۰
۵۹ ۲۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۰ ۲۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان ۱۶۲۵۰
۶۱ ۳۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۲ ۳۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۳ ۳۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۴ ۳۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت ورق گالوانیزه در بنگاه اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ ۰٫۵ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۲ ۰٫۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۳ ۰٫۶ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۴ ۰٫۶ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۵ ۰٫۷ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۶ ۰٫۷ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۷ ۰٫۸ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۸ ۰٫۸ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۹ ۰٫۹ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۱۰ ۰٫۹ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۱۱ ۱ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۱۲ ۱ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۱۳ ۱٫۲۵ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۱۴ ۱٫۲۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۱۵ ۱٫۵ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت ورق رنگی در بنگاه اصفهان و بنادر ایران :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳۰۰
۲ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳۰۰
۳ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۷۰۰
۴ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ سبز (کد ۶۰۲۴) ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۹۵۰۰
۶ پرتقالی (کد ۱۰۲۸) ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۷ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
۸ قرمز ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان ۲۸۲۰۰
۹ آبی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان ۲۸۲۰۰
۱۰ نارنجی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان ۲۸۲۰۰
۱۱ قرمز ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
۱۲ آبی ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
۱۳ نارنجی ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
۱۴ سفید ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

دوشنبه

  قیمت نبشی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.

 

ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۳ ۳
۲ ۴ ۳ ۱۶۴۰۰
۳ ۴ ۴ ۱۶۳۰۰
۴ ۵ ۳ ۱۶۳۰۰ ۱۷۱۰۰
۵ ۵ ۴ ۱۶۲۰۰ ۱۷۰۰۰
۶ ۵ ۵ ۱۶۱۰۰ ۱۶۹۰۰
۷ ۶ ۳ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰
۸ ۶ ۴ ۱۶۲۰۰ ۱۷۰۰۰
۹ ۶ ۵ ۱۶۱۰۰ ۱۶۹۰۰
۱۰ ۶ ۶ ۱۶۶۰۰ ۱۶۸۰۰
۱۱ ۷ ۴ ۱۶۵۰۰ ۱۷۳۰۰
۱۲ ۷ ۵ ۱۶۵۰۰ ۱۷۳۰۰
۱۳ ۷ ۶
۱۴ ۷ ۷ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰
۱۵ ۸ ۶ ۱۶۳۰۰ ۱۷۱۰۰
۱۶ ۸ ۷ ۱۶۲۰۰ ۱۷۰۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۱۶۱۰۰ ۱۶۹۰۰
۱۸ ۱۰ ۱۰ ۱۶۱۵۰ ۱۶۹۵۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز  الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵
  قیمت ناودانی در بنگاه اصفهان:
ردیف سایز ناودانی (mm) واحد قیمت قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۸ کیلو
۲ ۱۰ کیلو ۱۶۴۰۰
۳ ۱۲ کیلو ۱۶۱۰۰ ۱۶۱۰۰
۴ ۱۴ کیلو ۱۶۱۰۰ ۱۶۱۰۰
۵ ۱۶ کیلو

توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز  الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

دوشنبه

 

 قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۵۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۵۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۹ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۵۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۵۰
فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۷۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۵۷۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۵۷۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3
پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۷۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۵۷۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۵۷۰
آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۵۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۵۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۵۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3
ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۹۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۵۰
امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3
فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3
الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۱۵۰
شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف ساده A2
۲ ۱۰ کلاف ساده A2 ۱۶۰۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۰۰۰
۴ ۱۲ کلاف آجدار A2 ۱۶۰۰۰
۵ ۱۴ کلاف آجدار A2 ۱۶۲۰۰
۶ ۱۶ کلاف آجدار A2 ۱۶۲۰۰
۷ ۱۰ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۵۱۰۰
۸ ۱۲ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۴۹۰۰
۹ ۱۴ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۴۸۰۰
۱۰ ۱۶ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۴۸۰۰
آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3
یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2
۲ ۸ کلاف آجدار A2
۳ ۸ کلاف آجدار A3
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3
آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۹ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
۱۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۱۲ ۴۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۵۰
نور یزد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 ۱۷۰۰۰
۲ ۸ و ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۳ ۸ و ۱۰ کلاف آجدار A3 ۱۶۲۵۰
شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۷۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۰۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۹۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۴۶۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۴۶۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2
گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1
۲ ۸ کلاف آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A3
۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۵ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۶ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۵۰۰
۲ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۳ ۳۰ شاخه آجدار A3
صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۶ شاخه آجدار A3
هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۵۵۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۲ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۳ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۹۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۹۰۰

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
۱ ۵٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام ۱۷۵۰۰
۲ ۶٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام ۱۷۴۰۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز  الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

دوشنبه

 قیمت تیرآهن در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۴۴ کیلو
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۳۶ کیلو
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۳۰ کیلو ۱۴۹۵۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۲۴ کیلو ۱۵۳۵۰
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۸ کیلو ۲۲۴۵۰
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۶ کیلو ۲۲۴۵۰
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۴ کیلو ۲۲۶۷۰
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلو ۲۲۴۵۰
۹ ۳۰ ۵۰۷ کیلو ۲۲۸۵۰
فولاد یزد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ کیلو ۱۵۱۰۰
۲ ۱۶ کیلو ۱۴۸۰۰
۳ ۱۸ کیلو
آریان فولاد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ شاخه
۲ ۱۶ شاخه ۲۸۶۰۰۰۰
۳ ۱۸ شاخه ۳۳۲۰۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه ۴۱۸۰۰۰۰
۵ ۲۲ شاخه ۵۱۸۰۰۰۰
۶ ۲۴ شاخه ۶۶۸۰۰۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ کیلو ۱۶۷۵۰
۲ ۱۶ کیلو

توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز  الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

چهارشنبه

  قیمت قوطی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
قیمت در بنگاه (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
۱۹۵۰۰ ۵٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۱۰ ۱
۱۹۹۰۰ ۷٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۲۰ ۲
۱۹۵۰۰ ۹٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۲۰ ۳
۱۹۵۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۳۰ ۴
۱۹۵۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۴۰×۲۰ ۵
۱۹۵۰۰ ۱۵ ۶ ۲ ۴۰×۴۰ ۶
۱۹۵۰۰ ۱۹ ۶ ۲ ۵۰×۵۰ ۷
۱۹۵۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۶۰×۶۰ ۸
۱۹۲۰۰ ۳۳ ۶ ۲٫۵ ۷۰×۷۰ ۹
۱۹۶۰۰ ۴۰ ۶ ۳ ۷۰×۷۰ ۱۰
۱۹۵۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۸۰×۴۰ ۱۱
۱۹۲۰۰ ۲۹ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۴۰ ۱۲
۱۹۶۰۰ ۳۴ ۶ ۳ ۸۰×۴۰ ۱۳
۱۹۲۰۰ ۳۸ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۸۰ ۱۴
۱۹۶۰۰ ۴۶ ۶ ۳ ۸۰×۸۰ ۱۵
۱۹۲۰۰ ۴۳ ۶ ۲٫۵ ۹۰×۹۰ ۱۶
۱۹۶۰۰ ۵۰ ۶ ۳ ۹۰×۹۰ ۱۷
۱۹۲۰۰ ۳۳ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۴۰ ۱۸
۱۹۶۰۰ ۴۰ ۶ ۳ ۱۰۰×۴۰ ۱۹
۱۹۲۰۰ ۳۶ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۵۰ ۲۰
۱۹۶۰۰ ۳۴ ۶ ۳ ۱۰۰×۵۰ ۲۱
۱۹۶۰۰ ۵۷ ۶ ۳ ۱۰۰×۱۰۰ ۲۲
۱۹۶۰۰ ۱۲۵ ۱۲ ۳ ۱۳۰×۱۳۰ ۲۳
۱۹۶۰۰ ۱۳۶ ۱۲ ۳ ۱۲۰×۱۲۰ ۲۴
۱۹۶۰۰ ۱۴۸ ۱۲ ۳ ۱۳۰×۱۳۰ ۲۵
۱۹۶۰۰ ۱۶۰ ۱۲ ۳ ۱۴۰×۱۴۰ ۲۶

توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت پروفیل در بنگاه اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
قیمت در بنگاه (ریال) وزن شاخه ۶ متری (kg) ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
۲۰۹۰۰ ۱۴٫۸ ۲ سپری پروفیل ۵۰۷ ۱
۲۰۹۰۰ ۱۴٫۸ ۲ لنگه دری پروفیل ۵۰۸ ۲
۲۰۹۰۰ ۱۴٫۸ ۲ چهارچوبی پروفیل ۵۰۹ ۳
۲۰۹۰۰ ۲۳٫۲ ۲ چهارچوبی فلزی ساده ۱_۸۶ ۴
۲۰۹۰۰ ۲۴٫۵ ۲ چهارچوبی فلزی فرانسوی ۱۱_۸۶ ۵
۲۰۹۰۰ ۱۳٫۹ ۲ چهار چوبی فلزی دولبه ۱۲_۸۶ ۶
۱۹۰۰۰ ۲٫۵ Z_18 ۷
۱۸۲۰۰ ۴۶ ۳ Z_18 ۸
۱۹۳۰۰ ۲٫۵ Z_20 ۹
۱۸۵۰۰ ۴۹ ۳ Z_20 ۱۰
۱۹۳۰۰ ۲٫۵ Z_22 ۱۱
۱۸۵۰۰ ۵۲ ۳ Z_22 ۱۲

توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

چهارشنبه

  قیمت ورق سیاه در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۴ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۱۰۰
۶ ۴ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۷ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۸ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۱۰۰
۹ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۰ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۱ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۲ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۳۰۰
۱۳ ۶ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۳۵۰
۱۴ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۸۵۰
۱۵ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۹۰۰
۱۶ ۸ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۸۵۰
۱۸ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۹۰۰
۱۹ ۱۰ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۰ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۱ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۲ ۱۲ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۱۰۰
۲۴ ۱۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۵ ۱۵ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۸۳۰۰
۲۶ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا
۲۷ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۲۸ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا
۲۹ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۰ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا
۳۱ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۲ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۳ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۴ ۶ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۳۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۶ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۳۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۳۸ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۳۹ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا
۴۰ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا
۴۱ ۱۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۴۲ ۱۲ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۴۳ ۱۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۴۴ ۲۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۶۶۵۰
۴۵ ۲۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز
۴۶ ۳۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۴۷ ۳۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۴۸ ۴۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۴۹ ۴۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز ۱۵۷۵۰
۵۰ ۵۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز تماس بگیرید
۵۱ ۱۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۲ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۳ ۱۲ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۴ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۵ ۱۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۶ ۱۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۷ ۲۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۵۸ ۲۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان ۱۶۲۵۰
۵۹ ۲۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۰ ۲۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان ۱۶۲۵۰
۶۱ ۳۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۲ ۳۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۳ ۳۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
۶۴ ۳۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت ورق گالوانیزه در بنگاه اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ ۰٫۵ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۲ ۰٫۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۳ ۰٫۶ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۴ ۰٫۶ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۵ ۰٫۷ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۶ ۰٫۷ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۷ ۰٫۸ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۸ ۰٫۸ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۹ ۰٫۹ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۱۰ ۰٫۹ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۱۱ ۱ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۱۲ ۱ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۱۳ ۱٫۲۵ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
۱۴ ۱٫۲۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان تماس بگیرید
۱۵ ۱٫۵ تک رول عرض ۱ کاشان تماس بگیرید
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت ورق رنگی در بنگاه اصفهان و بنادر ایران :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳۰۰
۲ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۳۰۰
۳ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۸۷۰۰
۴ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ سبز (کد ۶۰۲۴) ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۹۵۰۰
۶ پرتقالی (کد ۱۰۲۸) ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۷ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
۸ قرمز ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان ۲۸۲۰۰
۹ آبی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان ۲۸۲۰۰
۱۰ نارنجی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان ۲۸۲۰۰
۱۱ قرمز ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
۱۲ آبی ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
۱۳ نارنجی ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
۱۴ سفید ۰٫۴۸ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – بندر امام ۲۸۰۰۰
 توضیحات:در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

چهارشنبه

 

  قیمت نبشی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.

 

ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۳ ۳ ۱۶۸۰۰
۲ ۴ ۳
۳ ۴ ۴ ۱۶۵۰۰
۴ ۵ ۳ ۱۶۵۰۰ ۱۷۳۰۰
۵ ۵ ۴ ۱۶۳۰۰ ۱۷۱۰۰
۶ ۵ ۵ ۱۶۳۰۰ ۱۷۱۰۰
۷ ۶ ۳ ۱۶۶۰۰
۸ ۶ ۴ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰
۹ ۶ ۵ ۱۶۳۰۰ ۱۷۱۰۰
۱۰ ۶ ۶ ۱۶۳۰۰ ۱۷۱۰۰
۱۱ ۷ ۴
۱۲ ۷ ۵ ۱۶۷۰۰
۱۳ ۷ ۶ ۱۶۶۰۰ ۱۷۴۰۰
۱۴ ۷ ۷
۱۵ ۸ ۶ ۱۶۵۰۰ ۱۷۳۰۰
۱۶ ۸ ۷ ۱۶۴۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۱۶۴۰۰ ۱۷۲۰۰
۱۸ ۱۰ ۱۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵
  قیمت ناودانی در بنگاه اصفهان:
ردیف سایز ناودانی (mm) واحد قیمت قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۸ کیلو
۲ ۱۰ کیلو ۱۶۴۰۰ ۱۶۴۰۰
۳ ۱۲ کیلو ۱۶۴۰۰ ۱۶۴۰۰
۴ ۱۴ کیلو ۱۶۴۰۰ ۱۶۴۰۰
۵ ۱۶ کیلو ۱۶۴۰۰ ۱۶۴۰۰

توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

چهارشنبه

 

 قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۴۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۳۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۹۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۳۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۳۰
۹ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۸۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۴۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۴۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3
فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۷۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۷۷۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۷۷۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3
پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۷۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۷۷۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۷۷۰
آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۵۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3
۷ ۲۸ شاخه آجدار A3
ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۹۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۹۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۹۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۰۰
امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3
فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۹۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۹۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۹۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۹۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۹۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3
الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۴۰۰
شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف ساده A2
۲ ۱۰ کلاف ساده A2 ۱۶۳۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۳۰۰
۴ ۱۲ کلاف آجدار A2 ۱۶۳۰۰
۵ ۱۴ کلاف آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۶ ۱۶ کلاف آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۷ ۱۰ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۵۳۰۰
۸ ۱۲ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۵۱۰۰
۹ ۱۴ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۵۱۰۰
۱۰ ۱۶ شاخه آجدار A2 – A3 ۱۵۰۰۰
آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۷۰۰
یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2
۲ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۵۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3
آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۵۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3
۹ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
۱۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۱۲ ۴۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۵۰
نور یزد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 ۱۷۰۰۰
۲ ۸ و ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۲۰۰
۳ ۸ و ۱۰ کلاف آجدار A3 ۱۶۳۰۰
شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۲۵۰
گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۲۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۱۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۴۸۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2
گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1
۲ ۸ کلاف آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A3
۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۵ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۶ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۵۰
آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۱۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۱۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۹۰۰
ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۵۰۰
۲ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۳۰۰
۳ ۳۰ شاخه آجدار A3
صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۱۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۶ شاخه آجدار A3
هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۴۶۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۲ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰
۳ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۴۸۰۰

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۴۹۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۴۹۰۰

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
۱ ۵٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام ۱۷۶۰۰
۲ ۶٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام ۱۷۵۰۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

چهارشنبه

 قیمت تیرآهن در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۴۴ کیلو
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۳۶ کیلو ۱۵۱۰۰
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۳۰ کیلو ۱۵۰۰۰
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۲۴ کیلو ۱۵۳۵۰
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۸ کیلو ۲۲۴۵۰
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۶ کیلو ۲۲۴۵۰
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۴ کیلو ۲۲۶۷۰
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلو ۲۲۴۵۰
۹ ۳۰ ۵۰۷ کیلو ۲۲۸۵۰
فولاد یزد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۶ کیلو
۲ ۱۸ کیلو
۳ ۲۰ کیلو
آریان فولاد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ شاخه
۲ ۱۶ شاخه ۲۸۸۰۰۰۰
۳ ۱۸ شاخه ۳۳۳۰۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه ۴۱۸۰۰۰۰
۵ ۲۲ شاخه ۵۱۸۰۰۰۰
۶ ۲۴ شاخه ۶۶۸۰۰۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ کیلو ۱۶۷۵۰
۲ ۱۶ کیلو

توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:    ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵