چهارشنبه

نبشی

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۴ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۵ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۱۰۰
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۳۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۹۰۰
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۶۰۰
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۲۰۰
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن تماس بگیرید
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰

 

 

 

 

 

 

ناودانی

ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۶,۸۰۰

 

 

 

 

 

سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۵۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۵۴,۵۰۰