یکشنبه

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵۰,۴۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۷,۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۶,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۵,۷۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۵,۷۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۵,۷۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۵,۷۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۳,۶۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۷,۸۵۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۷,۲۵۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۶,۸۵۰

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار A2 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۵۰,۰۵۰
۲ ۱۰ آجدار A2 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۷۵۰
۳ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۲۵۰
۴ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۷۵۰
۵ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۷۵۰
۶ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۷۵۰
۷ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۷۵۰
۸ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۸,۷۵۰
۹ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۰۵۰
۱۰ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۹,۰۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۷,۲۰۰

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۸,۹۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۷,۹۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۵,۴۰۰

قیمت میلگرد سمنان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۸,۱۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۷,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۶,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۵,۱۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۵,۱۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۹,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۸,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۷,۰۰۰

قیمت میلگرد قائم

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۹,۳۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۷,۳۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۷,۳۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۷,۳۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۷,۳۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۷,۳۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۷,۳۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد پارس آرما

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۵۱,۳۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۳۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۳۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۸,۸۰۰
۱۴ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۵ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۷ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۸ ۱۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۱۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان تماس بگیرید
۲۰ ۱۴ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۱ ۱۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۲ ۱۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۳ ۲۰ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۴ ۲۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۲۵ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۶ ۲۸ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۷ ۳۲ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۲۸ ۳۶ شاخه آجدار A4 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۶,۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۸,۰۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۷,۶۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۷,۱۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۴۷,۵۰۰

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۷,۴۰۰
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۸,۹۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۷,۹۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۶,۷۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۵,۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد شاهرود

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۹,۰۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۴۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۵,۲۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۶,۷۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۶,۷۰۰

قیمت میلگرد ارگ تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۵,۱۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۵,۱۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۵,۱۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۵,۱۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۵,۱۰۰

قیمت میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۵۱,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۸,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۷,۷۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۷,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۷,۲۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۴۸,۲۰۰
۲ ۸ A3 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۳ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان ۴۷,۲۰۰
۴ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۵ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۶ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان تماس بگیرید

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۴۷,۳۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۴۶,۸۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۴۶,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۴۶,۵۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب ۴۹,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۴۸,۷۰۰
۳ ۱۲ A2 شاهین بناب تماس بگیرید
۴ ۸ A3 شاهین بناب تماس بگیرید
۵ ۱۰ A3 شاهین بناب تماس بگیرید
۶ ۱۲ A3 شاهین بناب ۴۸,۷۰۰
۷ ۱۴ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۸ ۱۶ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۹ ۱۸ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۱۰ ۲۰ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۱۱ ۲۲ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۱۲ ۲۵ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۱۳ ۲۸ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰
۱۴ ۳۲ A3 شاهین بناب ۴۸,۲۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۵,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آریان فولاد ۴۵,۵۰۰
۲ ۱۰ A3 آریان فولاد ۴۶,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 آریان فولاد ۴۶,۰۰۰
۴ ۱۴ A3 آریان فولاد ۴۵,۲۰۰
۵ ۱۶ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۶ ۱۸ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۷ ۲۰ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۸ ۲۲ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۹ ۲۵ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۱۰ ۲۸ A3 آریان فولاد تماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد ۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۴۸,۵۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد تماس بگیرید
۴ ۱۶ A3 بافق یزد تماس بگیرید
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۴۷,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۴۷,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۴۷,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۴۷,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۴۷,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد ۴۷,۰۰۰

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایوان غرب ۴۸,۲۰۰
۲ ۱۴ A3 ایوان غرب ۴۷,۲۰۰
۳ ۱۶ A3 ایوان غرب ۴۷,۲۰۰
۴ ۱۸ A3 ایوان غرب ۴۷,۲۰۰
۵ ۲۰ A3 ایوان غرب ۴۷,۲۰۰

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۲ A2 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۴۶,۲۰۰
۴ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۴۶,۲۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۴۶,۲۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۹ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۲,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۱,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۸۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۵۰,۰۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر تماس بگیرید
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر تماس بگیرید
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۴۵,۵۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر تماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 میانه تماس بگیرید
۲ ۱۲ A3 میانه تماس بگیرید
۳ ۱۴ A3 میانه تماس بگیرید
۴ ۱۶ A3 میانه ۴۶,۲۰۰
۵ ۱۸ A3 میانه ۴۶,۲۰۰
۶ ۲۰ A3 میانه ۴۶,۲۰۰
۷ ۲۲ A3 میانه ۴۶,۲۰۰
۸ ۲۵ A3 میانه ۴۶,۲۰۰
۹ ۲۸ A3 میانه ۴۶,۲۰۰
۱۰ ۳۲ A3 میانه ۴۶,۲۰۰

قیمت میلگرد خرمدشت

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۴۶,۰۰۰
۲ ۱۲ A2 خرمدشت ۴۶,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 خرمدشت ۴۶,۵۰۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۷,۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۷,۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۴۷,۴۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ تماس بگیرید
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۴۶,۸۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۴۶,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۶,۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۶,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۵,۳۰۰