شنبه

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹۵,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۷۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۲۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۱,۶۰۰

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۱,۴۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰

قیمت میلگرد سمنان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۳,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت میلگرد هشترود

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۹۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۲,۹۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد قائم

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۳۵,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۲,۸۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰ تماس بگیرید
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲ تماس بگیرید
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷ تماس بگیرید
۴ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵ تماس بگیرید
۵ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷ تماس بگیرید
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد سیادن ابهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۴۲,۲۰۰
۲ ۸ A3 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۳ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۴ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۵ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان تماس بگیرید
۶ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان تماس بگیرید

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۴۱,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب ۴۳,۰۰۰
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۴۲,۳۰۰
۳ ۱۲ A2 شاهین بناب تماس بگیرید
۴ ۸ A3 شاهین بناب تماس بگیرید
۵ ۱۰ A3 شاهین بناب تماس بگیرید
۶ ۱۲ A3 شاهین بناب ۴۲,۳۰۰
۷ ۱۴ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۸ ۱۶ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۹ ۱۸ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۱۰ ۲۰ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۱۱ ۲۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۱۲ ۲۵ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۱۳ ۲۸ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰
۱۴ ۳۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۷۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آریان فولاد تماس بگیرید
۲ ۱۰ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۳ ۱۲ A3 آریان فولاد ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 آریان فولاد تماس بگیرید
۱۰ ۲۸ A3 آریان فولاد تماس بگیرید

قیمت میلگرد بافق یزد

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد تماس بگیرید
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد تماس بگیرید
۴ ۱۶ A3 بافق یزد ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد تماس بگیرید

قیمت میلگرد ایوان غرب

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایوان غرب ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۶ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ A3 ایوان غرب تماس بگیرید
۵ ۲۰ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۲ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۳ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۵ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۷ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز تماس بگیرید
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز تماس بگیرید
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۳۳,۰۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز تماس بگیرید
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۳۳,۰۰۰

قیمت میلگرد گلستان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۳,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۲,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر تماس بگیرید
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر تماس بگیرید
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۳۸,۵۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر تماس بگیرید

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 میانه تماس بگیرید
۲ ۱۲ A3 میانه تماس بگیرید
۳ ۱۴ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۴ ۱۶ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۵ ۱۸ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۶ ۲۰ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۷ ۲۲ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۸ ۲۵ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۹ ۲۸ A3 میانه ۴۰,۷۵۰
۱۰ ۳۲ A3 میانه ۴۰,۷۵۰

قیمت میلگرد خرمدشت

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۳۹,۵۰۰
۲ ۱۲ A2 خرمدشت ۳۹,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 خرمدشت ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۲,۴۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۲,۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۴۰,۹۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۴۰,۳۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۴۰,۳۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ تماس بگیرید
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ تماس بگیرید

قیمت میلگرد آریا ذوب

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۹,۹۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۴۷,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۴۶,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 هیربد زرندیه ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 هیربد زرندیه ۳۸,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۷ ۲۰ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۸ ۲۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۹ ۲۵ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۰ ۲۸ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۱ ۳۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۲ ۲۵ A4 هیربد زرندیه تماس بگیرید

قیمت میلگرد (بنگاه اصفهان آهن)

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۸۰۰

قیمت میلگرد ارزان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم تماس بگیرید