پنجشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۵,۵۰۰
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۲۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۶۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۵,۰۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۴۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۷۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۷۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۳۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۴,۵۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۴,۵۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۴,۵۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۴,۵۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۴,۵۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۴,۵۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۴,۵۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۴,۵۰۰
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۴,۵۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۴,۵۰۰