پنجشنبه

لیست قیمت کلاف میلگرد در کارخانه

قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد

 

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه فولاد یزد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۸ کلاف آجدار کارخانه فولاد یزد کیلوگرم
۳ ۱۰ کلاف ساده کارخانه فولاد یزد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۴ ۱۰ کلاف آجدار کارخانه فولاد یزد کیلوگرم

قیمت میلگرد کلاف ابهر

 

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه ابهر کیلوگرم ۴۴,۵۰۰
۲ ۶٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه ابهر کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۶٫۵ کلاف ساده ۳SP کارخانه ابهر کیلوگرم
۴ ۱۰ کلاف ساده RST34 کارخانه ابهر کیلوگرم

قیمت میلگرد کلاف نطنز

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده ۱۰۰۶ کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲ ۶٫۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۶٫۵ کلاف ساده ۳SP کارخانه نطنز کیلوگرم
۴ ۶٫۵ کلاف ساده ۵SP کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۵ ۶٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه نطنز کیلوگرم
۶ ۶٫۵ کلاف ساده S2 کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۷ ۶٫۵ کلاف ساده UST7 کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۸ ۸ کلاف ساده ۱۰۰۸ کارخانه نطنز کیلوگرم
۹ ۱۰ کلاف آجدار A3 کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۲,۰۰۰

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

 

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده ساختمانی کارخانه الیگودرز کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۸ کلاف ساده ساختمانی کارخانه الیگودرز کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۳ ۱۰ کلاف ساده ساختمانی کارخانه الیگودرز کیلوگرم

لیست قیمت میلگرد ساده (شاخه )

قیمت روز میلگرد ساده شاخه

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۷ ۲۳ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۳۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۳۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۶ ۴۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۷ ۴۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۸ ۵۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد ساده نوین متین

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۱ ۳۴ – ۸۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۲ ۸۸ – ۱۶۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۱۳ ۱۶۲ – ۲۰۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۴ ۲۰۲ – ۲۴۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۶۱,۵۰۰

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹۵,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۷۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۲۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۱,۶۰۰
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۱,۴۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰

قیمت میلگرد سمنان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۳,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰

قیمت میلگرد قائم

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۳۵,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۲,۸۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۹,۵۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷
۴ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵
۵ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم

قیمت میلگرد ارگ تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹۵,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۷۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۲۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۱,۶۰۰

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۱,۴۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰

قیمت میلگرد سمنان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۳,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰

قیمت میلگرد قائم

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۳۵,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۲,۸۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۹,۵۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
قیمت میلگرد سیرجان
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷
۴ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵
۵ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۴۲,۲۰۰
۲ ۸ A3 سپهر ایرانیان
۳ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان
۴ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان
۵ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان
۶ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۴۰,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۴۰,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۴۰,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۴۱,۸۰۰
۳ ۱۲ A2 شاهین بناب
۴ ۸ A3 شاهین بناب
۵ ۱۰ A3 شاهین بناب
۶ ۱۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۸۰۰
۷ ۱۴ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۸ ۱۶ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۹ ۱۸ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۰ ۲۰ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۱ ۲۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۲ ۲۵ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۳ ۲۸ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۴ ۳۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آریان فولاد
۲ ۱۰ A3 آریان فولاد
۳ ۱۲ A3 آریان فولاد ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 آریان فولاد
۱۰ ۲۸ A3 آریان فولاد

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد
۴ ۱۶ A3 بافق یزد ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایوان غرب ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۶ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ A3 ایوان غرب
۵ ۲۰ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۲ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۳ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۵ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۶ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۷ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۸ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۳۳,۰۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۳۳,۰۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۰,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۳۸,۵۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 میانه
۲ ۱۲ A3 میانه ۳۸,۶۰۰
۳ ۱۴ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۴ ۱۶ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۵ ۱۸ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۶ ۲۰ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۷ ۲۲ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۸ ۲۵ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۹ ۲۸ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۱۰ ۳۲ A3 میانه ۳۸,۳۰۰

قیمت میلگرد خرمدشت

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۳۹,۵۰۰
۲ ۱۲ A2 خرمدشت ۳۹,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 خرمدشت ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۱,۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۱,۹۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۴۰,۱۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۳۹,۵۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۳۹,۵۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۹,۹۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰ ۳۳,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۴ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۵ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۶ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۷ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۸ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰
۱۹ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۴۷,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۴۶,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد هیربد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 هیربد زرندیه ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 هیربد زرندیه ۳۸,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۷ ۲۰ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۸ ۲۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۹ ۲۵ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۰ ۲۸ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۱ ۳۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۲ ۲۵ A4 هیربد زرندیه

قیمت میلگرد (بنگاه اصفهان آهن)

 

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۸۰۰

قیمت میلگرد ارزان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم