شنبه

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۷,۱۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۸,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۶,۸۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۴,۸۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۳۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۸,۳۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۳۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۸,۶۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۸,۱۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۶۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۶۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۶۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۶۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۶۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۹۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۹۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۶,۸۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۶,۸۰۰

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۷,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۶,۷۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۷ ۲۳ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۳۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۳۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۶ ۴۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۷ ۴۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۸ ۵۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد ساده نوین متین

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۱ ۳۴ – ۸۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۲ ۸۸ – ۱۶۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۳ ۱۶۲ – ۲۰۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۴ ۲۰۲ – ۲۴۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰