چهارشنبه

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۷ ۲۳ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۳۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۳۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۶ ۴۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۷ ۴۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۸ ۵۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد ساده نوین متین

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۱ ۳۴ – ۸۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۲ ۸۸ – ۱۶۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۳ ۱۶۲ – ۲۰۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۱۴ ۲۰۲ – ۲۴۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۳,۵۰۰

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۶,۹۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۶,۸۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۳,۹۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۴,۸۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۸,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۷۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۷۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۳۷,۲۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۸,۵۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۸,۰۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۵۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۵۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۵۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۵۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۵۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۸۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۳۷,۸۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۶,۸۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۵,۷۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۳۶,۸۰۰

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۷,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۳۵,۰۰۰

قیمت میلگرد سمنان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۷,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۶,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

قیمت میلگرد هشترود

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۷,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۷,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۶,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۶,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۶,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۳۶,۲۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد قائم

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۶,۵۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۵,۵۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۳۵,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۳۷,۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۳۵,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۳۵,۲۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۷,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۵,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۸,۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۸,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳۷,۶۰۰