پنجشنبه

قیمت تیرآهن در کارخانه 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

 

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) تعداد در هر بسته محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ ۴۴ کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ ۳۶ کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ ۳۰ کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ ۲۴ کارخانه کیلوگرم
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ ۱۸ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ ۱۶ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ ۱۴ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۱۰۰
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ ۱۰ کارخانه کیلوگرم

تیرآهن جهان فولاد غرب

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲۱ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۲۶,۷۰۰
۲ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۳۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۲۶,۷۰۰
۳ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۲۶,۷۰۰
۴ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۵۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۲۶,۷۰۰

تیرآهن ناب تبریز

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۲۵,۸۰۰
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۲۵,۸۰۰
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم

تیرآهن شاهین بناب

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ شاهین بناب ۱۲۶ کارخانه (بناب) کیلوگرم ۲۶,۱۰۰
۲ ۱۶ شاهین بناب ۱۶۵ کارخانه (بناب) کیلوگرم ۲۶,۱۰۰

تیرآهن ظفر بناب

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ظفر بناب ۱۲۵ کارخانه (بناب) کیلوگرم ۲۵,۷۰۰

تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۳,۲۱۰,۰۰۰
۲ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۴,۲۱۰,۰۰۰
۳ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه ۵,۲۶۰,۰۰۰

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۰ کارخانه (ساری) شاخه
۲ ۱۴ فایکو ۱۵۰ کارخانه (ساری) شاخه
۳ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه (ساری) شاخه ۴,۲۵۰,۰۰۰
۴ ۱۸ فایکو ۲۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۵,۳۵۰,۰۰۰
۵ ۲۲ فایکو ۳۰۵ کارخانه (ساری) شاخه
۶ ۲۴ فایکو ۳۵۵ کارخانه (ساری) شاخه ۹,۵۰۰,۰۰۰

تیرآهن آریان فولاد

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ آریان فولاد ۱۸۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۲ ۱۸ آریان فولاد ۲۱۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه ۵,۴۰۰,۰۰۰
۳ ۲۰ آریان فولاد ۲۶۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه
۴ ۲۷ آریان فولاد ۴۳۵ کارخانه (بوئین‌زهرا) شاخه

تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

 

 

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) تعداد در هر بسته محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ ۴۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ ۳۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۴,۵۵۰,۰۰۰
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ ۳۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۵,۳۵۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ ۲۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۶,۵۰۰,۰۰۰
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ ۱۸ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۸,۳۰۰,۰۰۰
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ ۱۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۹,۶۳۰,۰۰۰
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ ۱۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۳,۳۵۰,۰۰۰
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ ۱۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه