وزن نبشی 6متری و 12متری

 • سایز نبشی (cm)
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 15
 • وزن شاخه 6 متری (kg)
 • 9
 • 14
 • 22
 • 32
 • 56
 • 90
 • 120
 • 190
 • وزن شاخه 12 متری (kg)
 • 18
 • 28
 • 44
 • 64
 • 112
 • 180
 • 240
 • 380